Dodir prirode Home Webshop Časopis Pitanja i odgovori Vijesti Arhiva

Pravni savjeti

Imate pitanje koje nam želite postaviti u ovoj kategoriji ? Kliknite ovdje: klik

 • 1. 
  U kućnoj radinosti izrađujem suvenire metodom pjeskarenja stakla. Je li moguća prodaja jakog alkoholnog pića u bocama do 0,2 i kao suvenira bez markice? Imam uredno prijavljen kazan i svake godine podnosim izvještaj o proizvedenoj količini.

  Niste naveli gdje namjeravate u sklopu vaše kućne radinosti prodavati navedene suvenire, napominjemo da je odredbom Zakona o trošarinama propisano da trošarinskim obveznicima kao i svim drugim pravnim i fizičkim osobama nije dozvoljena prodaja trošarinskih proizvoda, pod čime se podrazumijevaju alkohol i alkoholna pića te duhanski proizvodi, na mjestima koja su određena kao tržnice i mjesta gdje se može prigodno trgovati, odnosno na otvorenim mjestima na kojima se gotovinski promet ne evidentira preko naplatnih uređaja ili izdavanja računa u smislu Zakona o porezu na dodanu vrijednost. Iznimno, slijedom Pravilnika o trošarinama, prodaja alkohola i alkoholnih pića na mjestima gdje se može prigodno trgovati, dopuštena je uz odluku propisanu posebnim propisima te uz suglasnost nadležne carinarnice prema mjestu prodaje. Sukladno Pravilniku o trošarinama, alkohol i alkoholna pića koja se prodaju na spomenutim mjestima moraju biti označena posebnim markicama Ministarstva financija ako se prodaju u pakiranjima od 0,25 do 5,00 litara, a prilikom prodaje obvezno je izdavanje računa u smislu Zakona o porezu na dodanu vrijednost. Prodaja alkoholnih pića u suvenir pakiranjima (do 0,25 l) ne podliježu obvezi označavanja posebnim markicama Ministarstva financija. Pravilnikom o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica i Pravilnikom o klasifikaciji prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo, propisani su uvjeti za prodajne objekte i za prodaju robe izvan prodavaonica, oblici prodaje i dr. Navedeni propisi, između ostalog, definiraju i prigodnu prodaju koja se može obavljati samo na mjestima koja svojom odlukom odredi predstavničko tijelo mjesno nadležnog grada ili općine, odnosno vlasnik ili korisnik prostora ili u slučaju prigodne prodaje na površinama koje imaju pristup s javno-prometne površine uz odobrenje nadležnog tijela jedinice lokalne samouprave. Uz navedene odluke, za prodaju alkohola i alkoholnih pića na takvim mjestima, potrebna je i suglasnost carinarnice nadležne prema mjestu prodaje.

  Alan VAJDA, mag. iur.

 • 2. 
  Divlje svinje napravile su veliku štetu na mojim usjevima. Sve sam prijavio lovačkom društvu koje je napravilo procjenu štete, koja je bila puno veća nego što su procijenili, ali sam potpisao zapisnik. Odštetu nikad nisam dobio, a nudili su mi raznu kompenzaciju u vidu mesa divljači i sl. Isplati li se putem suda tražiti odštetu?

  Visina nagrade za rad odvjetnika određena je prema vrijednosti predmeta spora, tj. novčanoj vrijednosti štete čije plaćanje tražite. Niste napisali koliko iznosi šteta pa vam ne mogu dati precizan odgovor. Osim nagrade odvjetniku trebate platiti sudsku pristojbu na tužbu čija visina također ovisi o visini štete odnosno visini tužbenog zahtjeva (osim ako spadate u kategoriju stranaka koje mogu tražiti oslobođenje od plaćanja sudskih pristojbi). Ako će lovačko društvo prigovarati visini tužbenog zahtjeva, sud može odrediti provođenje vještačenja po gospodarskom vještaku, predujam za takvo vještačenje plaća tužitelj odnosno vi, a predujam se može kretati od 500,00 kn na više. Po dovršetku postupka trebate platiti i pristojbu na presudu (u istom iznosu kao i na tužbu, osim ako se nagodite, tada se plaća pola pristojbe). Svaki odvjetnik kojem se obratite za pomoć, na vaš zahtjev, dužan vam je reći koliki su predvidivi troškovi za pokretanje i vođenje takvog postupka. Ne može se znati konačan iznos troškova jer taj trošak ne ovisi samo o radnjama vašeg odvjetnika, ali vam sigurno može reći koliko košta sastav tužbe, pristojba za tužbu i jedna rasprava (jedna će sigurno biti održana) te pristojba na presudu. Ako imate uvjete, na temelju Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, možete od nadležnog ureda državne uprave tražiti oslobođenje od plaćanja troškova postupka. Možete također zatražiti od odvjetnika da napiše opomenu lovačkom društvu da ćete pokrenuti postupak pred sudom ako vam ne plate štetu u određenom roku. Često se događa da dužnici temeljem takvih obavijesti plate dugovanje.

  Daniela SUKALIĆ, dipl. iur.

 • 3. 
  Susjed je odmaknut od međe nekih 50 cm, a zanima nas ima li on pravo na međi, odnosno otkopu koji se nalazi kod nas u dvorištu raditi kanalizaciju ili bilo što drugo?

  Susjed nema pravo na međi, odnosno na vašem dvorištu raditi kanalizaciju bez vaše suglasnosti. Postavljanje vodova i drugih uređaja (električnih, kanalizacijskih, plinovodnih, vodovodnih, toplovodnih, telekomunikacijskih i dr.) na tuđoj nekretnini, u privatnom interesu, moguće je samo prema odredbama o osnivanju služnosti vodova i drugih uređaja odlukom suda. Služnost se osniva odlukom suda na zahtjev susjeda, ako on na svojoj nekretnini nema nikakve ili nema prikladne mogućnosti za postavljanje kanalizacijskog šahta, te ako je korist od postavljanja šahta veća od štete na vašoj nekretnini, a također postoji obaveza susjeda da plati punu naknadu za korištenje vašom nekretninom. Dakle, ako ne dopuštate susjedu da na vašoj nekretnini izgradi kanalizacijski šaht, susjed treba u nadležnom sudu pokrenuti postupak za ostvarivanje tog prava. Sud će udovoljiti njegovom zahtjevu ako susjed na svojoj nekretnini ne može postaviti takav šaht i ako postavljanje šahta na vašoj nekretnini ne bi vas znatno ometalo u korištenju nekretninom (obrađivanje nekretnine, neugodni mirisi i sl.).

  Daniela SUKALIĆ, dipl. iur.

 • 4. 
  Jako sam star, a moj sin je prodao dosta zemlje koja je u mojem vlasništvu, zemlja nije prepisana, tj.vodi se na mene. Imam još nešto zemlje i želim da barem preostala zemlja bude pošteno raspoređena, pa me zanima kako to mogu učiniti i kome se obratiti da napišem kome što ostavljam i gdje mogu provjeriti što je sve još u mojem vlasništvu?

  Svoju imovinu za slučaj smrti možete rasporediti oporukom. Oporuku možete sastaviti sami kao vlastoručnu oporuku ili je umjesto vas može napisati neka druga osoba u koju imate povjerenje, odvjetnik ili javni bilježnik. Ako oporuku piše druga osoba, takvu oporuku trebaju potpisati dva oporučna svjedoka. Ako niste vični sastavljanju oporuke, predlažem da to povjerite odvjetniku ili javnom bilježniku. Oporuku možete pohraniti u sudu, kod javnog bilježnika ili odvjetnika, a možete je čuvati kod sebe ili neke druge osobe koja će nakon vaše smrti oporuku predati javnom bilježniku koji će voditi ostavinski postupak. Kad postoji oporuka, nasljednici koji nisu nadijeljeni oporukom mogu tražiti na ostavinskoj raspravi nužni dio. Vlasništvo na nekretninama možete provjeriti u zemljišnim knjigama u zemljišno knjižnom odjelu općinskog suda na čijem se području nalaze nekretnine ili na čijem području imate prebivalište. Ako niste u zemljišnim knjigama upisani kao vlasnik, tada trebate otići u Katastar na području kojeg se nalaze nekretnine i zatražiti posjedovni list iz kojeg bi se trebalo vidjeti kojih ste nekretnina posjednik.

  Danica SERTIĆ, dipl. iur.

 • 5. 
  Imam OPG i ratni sam invalid. U APPRRR mislim upisati dodatnu djelatnost pod točkom 2.2. i 4.2. Turistima bih ponudio dodatne sadržaje, npr. vožnju neretvanskom lađom (tradicijska vještina), samoberba mandarina i dr. ali ne znam odakle da krenem i što moram poduzeti?

  Upućujemo vas na odredbe Pravilnika o dopunskim djelatnostima na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima koji je objavljen u Narodnim novinama br. 76/14. Istim je regulirano obavljanje dopunskih djelatnosti koje ste naveli u vašem pitanju, a to je:
  a) grupa pod rednim brojem 2 - izrada neprehrambenih proizvoda i predmeta opće uporabe koja obuhvaća podgrupu 2.2. izrada proizvoda od slame i drugih pletarskih materijala (bambus, ratan, trska, rogoz, vrbovo pruće, rafija, očišćena, bijeljena ili bojena slama žitarica te lipova kora) povezano sa zanimanjima tradicijskih obrta i/ili tradicijskim vještinama i
  b) grupa pod rednim broj 4 - pružanje turističkih i ugostiteljskih usluga koja obuhvaća podgrupu 4.2. - pružanje ostalih usluga i aktivnosti na OPG-u.
  Stoga je sukladno navedenom propisu kao opći uvjet za obavljanje pojedine ili više dopunskih djelatnosti na OPG-u obvezan upis u Upisnik one dopunske djelatnosti za koju:
  a) OPG posjeduje potrebne resurse,
  b) OPG ispunjava potrebne posebne uvjete,
  ako je za obavljanje te djelatnosti utvrđen takav uvjet sukladno ovom Pravilniku ili posebnom propisu koji uređuje tu djelatnost. Za obavljanje dopunske djelatnosti u obuhvatu utvrđenom ovim Pravilnikom, OPG mora ispunjavati pojedine posebne uvjete sukladno propisima koji uređuju
  tu djelatnost, s tim da za obavljanje pojedine djelatnosti u većem obuhvatu poslovni subjekt mora registrirati tu djelatnost sukladno općim i posebnim uvjetima temeljem propisa koji uređuju ovu djelatnost. Dopunska djelatnost se obavlja u objektima i/ili na zemljištu kojima gospodarstvo raspolaže i koji su upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, te s resursima kojima raspolaže gospodarstvo, osim obavljanja onih djelatnosti i pružanja onih usluga koje se odvijaju izvan gospodarstva. Prilikom upisa dopunske djelatnosti u Upisnik OPG, morate biti upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, s tim da dobrovoljno odabirete dopunsku djelatnost
  za koju ispunjavate uvjete. Naime, OPG podnosi Zahtjev za upis dopunske djelatnosti u Upisnik Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, dok se upis dopunske djelatnosti
  u Upisnik obavlja u regionalnim uredima/podružnicama Agencije i to prema prebivalištu nositelja OPG-a. Prije početka obavljanja dopunske djelatnosti nositelj OPG-a je dužan podnijeti Zahtjev za upis u Upisnik, na obrascu ZUDD koji je sastavni dio ovog Pravilnika - Prilog III. Dodatno je potrebno priložiti dokaze o udovoljavanju uvjeta za obavljanje dopunske djelatnosti i to:
  a) dokaz o upisu u registar poreznih obveznika; b) dokaz o upisu u registar trošarinskih obveznika; c) dokaz o registraciji i/ili odobravanju objekta pod posebnim uvjetima i/ili odobravanju objekta u poslovanju s hranom i/ili predmetima opće uporabe; d) dokaz o registraciji i/ili odobravanju objekta i/ili subjekata u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi; e) rješenje o odobrenju za pružanje turističkih i/ili ugostiteljskih usluga sukladno posebnom propisu kojim su uređene te usluge u seljačkom domaćinstvu; f) presliku ovjerene sanitarne knjižice i dokaz o položenom tečaju zdravstvenog odgoja; g) dokaz o osposobljenosti za obavljanje zanimanja tradicijskog obrta; h) izjava o poznavanju tradicijskih vještina. Na kraju vas upućujem da se glede eventualnih nejasnoća obratite Savjetodavnoj službi (www.savjetodavna.hr). Također, dobro proučite Program ruralnog razvoja RH, gdje su navedene sve poticajne mjere, kako biste u istom mogli pronaći prikladnu mjeru.

  Alan VAJDA, mag. iur.

<< 1 2 3 4 5 6 7 -1 >>
Tavica s kiselim kupusom
Recepti
U STAJI. Sad već planiramo koliko stoke ostavljamo tijekom zime i koliko hrane joj treba osigurati. Stoku treba štititi od vrućine i davati joj dosta hladne i čiste vode.
Pročitaj više...
Podsjetnik

Arhiva prošlih brojeva časopisa

Izdanje 15.11.2017. Izdanje 15.04.2017 Izdanje 01.04.2017 Izdanje 15.03.2017. Izdanje 01.03.2017 Izdanje 15.02.2017. Izdanje 01.02.2017. Izdanje 15.01.2017. Izdanje 20.12.2016. Izdanje 01.12.2016. Izdanje 15.11.2016. Izdanje 01.11.2016. Izdanje 15.10.2016. Izdanje 01.10.2016. Izdanje 15.09.2016. Izdanje 01.09.2016. Izdanje 15.08.2016. Izdanje 20.07.2016. Izdanje 01.07.2016 Izdanje 15.06.2016. Izdanje 01.06.2016. Izdanje 15.05.2016.
Copyright © 2011. - Gospodarski list d.d.
code: Finesa d.o.o. design:Metuzalem d.o.o.