Dodir prirode Home Webshop Časopis Pitanja i odgovori Vijesti Arhiva

Pravni savjeti

Imate pitanje koje nam želite postaviti u ovoj kategoriji ? Kliknite ovdje: klik

 • 1. 
  Bratić i ja smo vlasnici čestice u omjeru bratić 2/3, ja 1/3. Katastarski tako i uživamo, međutim na gruntovnici sam ja vlasnik na cijelom dijelu čestice jer sam tako i naslijedio. Bratić je umro i njegovi nasljednici nisu gruntovno prenijeli svoj dio ili s mnom razgovarali kako to riješiti. Ja ne želim biti gruntovni vlasnik njihove čestice jer vidim da oni koriste sva socijalna i druga prava. Kako navedeno riješiti i koji su postupci rješavanja oko sređivanja u gruntovnici, a da nemam troškova postupka sređivanja?

  Rješenje vašeg problema ovisi o tome na koji način je riješeno niz drugih pretpostavki, odnosno što je utvrđeno rješenjem o nasljeđivanju na temelju kojeg ste naslijedili nekretninu, što je utvrđeno rješenjem o nasljeđivanju iza vašeg pokojnog bratića, na temelju kojih dokumenata ste samo vi upisani kao vlasnik u zemljišnim knjigama. Rješenje problema ovisi i o tome želite li samo da se osim vas u zemljišnim knjigama u suvlasničkom dijelu od 2/3 upišu i vaši rođaci ili želite i da se izvrši razvrgnuće suvlasništva. Nejasno je kako ste naslijedili cijelu nekretninu. U tijeku ostavinskog postupka u kojem ste naslijedili cijelu nekretninu trebali ste istaknuti da ste suvlasnik u 1/3 dijela, a da je vaš bratić suvlasnik u 2/3 dijela te biste se na temelju tako donesenog rješenja o nasljeđivanju možda mogli upisati u zemljišne knjige kao suvlasnici. Ako tijekom ostavinskog postupka iza vašeg bratića nije kao dio imovine u ostavinu unesen njegov suvlasnički dio predmetne nekretnine, postoji mogućnost da će u odnosu na taj dio imovine biti potrebno ponoviti i ostavinu iza vašeg bratića, tzv. naknadno pronađena imovina. Predlažem da s dokumentacijom kojom raspolažete, a prvenstveno s rješenjem o nasljeđivanju na temelju kojeg ste stekli vlasništvo cijele nekretnine ili dokumentom na temelju kojeg ste upisani kao vlasnik u zemljišne knjige, potražite savjet kod odvjetnika. Odvjetnik će vas, nakon što prouči svu dokumentaciju, uputiti u kojem smjeru treba nastaviti postupak. Postoji mogućnost da s rođacima (nakon što se razriješe nepoznanice iz ostavinskih postupaka) sklopite sporazum na temelju kojeg će se izvršiti promjena podataka o vlasništvu u zemljišnim knjigama. Također, možete pokrenuti u sudu postupak radi sređivanja zemljišnoknjižnog stanja. Tijekom takvog postupka sud izlazi na očevid s mjernikom kako bi se identificirala nekretnina. Troškove za izlazak suda i mjernika predujmljuje stranka koja je pokrenula postupak. Troškove upisa stvarnog stanja u zemljišnim knjigama nažalost nećete moći u cijelosti izbjeći. Predlažem da posjetite odvjetnika koji će vam, nakon što prouči svu dokumentaciju kojom raspolažete, predložiti postupak za rješavanje vašeg problema. Odvjetnik će vas na vaš zahtjev obavijestiti i o svim predvidivim troškovima koje bi iziskivalo pokretanje sudskog postupka, odnosno upis vaših rođaka kao suvlasnika na 2/3 dijela nekretnine kako bi se mogli odlučiti želite li pokrenuti postupak ili ne.

  Daniela SUKALIĆ, dipl. iur

 • 2. 
  U regionalnoj Agenciji za plaćanje dobivam kontradiktorne informacije po pitanju prava na poticaj. Pokojni otac bio je nositelj OPG-a. U istoj Agenciji mi je rečeno da OPG ne mogu prebaciti na sebe jer nisam bio član OPG-a te je on zatvoren 17.07.2018. Otvorio sam novi OPG 14.11.2018. u koji su upisani postojeći resursi, i sve ono što je bilo na OPG-u za života pokojnog oca upisano je u moj novootvoreni OPG. Po Rješenju o nasljeđivanju jedini sam nasljednik pokretnina. Ostvarujem li pravo isplate poticaja za 2018. za koji je otac podnio zahtjev?

  Prava na plaćanja mogu se prenositi samo između korisnika sa sjedištem gospodarstva na području Republike Hrvatske, osim u slučaju prijenosa prava na plaćanja nasljeđivanjem. Prava na plaćanja mogu se prenositi s ili bez zemljišta i to prodajom, darovanjem, nasljeđivanjem ili davanjem prava na plaćanja u zakup. Prijenos se prijavljuje u podružnicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja). Zahtjev za prijenos prava na plaćanja podnosi se na propisanom obrascu. Obrazac zahtjeva može se preuzeti na mrežnoj stranici Agencije za plaćanja. Na temelju podnesenog zahtjeva za prijenos prava na plaćanje, Agencija za plaćanja sastavlja zapisnik na kojem korisnik svojim potpisom potvrđuje istinitost unesenih podataka te izjavljuje da je suglasan s prijenosom prava na plaćanja. Nasljeđivanje se dokazuje pravomoćnim i ovršnim rješenjem o nasljeđivanju. Članstvo obitelji se
  dokazuje valjanim službenim dokumentom (rodni list, vjenčani list) ili potpisanom izjavom
  ovjerenom kod javnog bilježnika u slučaju neformalnih životnih partnerstva, tazbini, izvanbračnih zajednica i slično. Ako su osim vas, oca naslijedili i drugi nasljednici, oni također mogu naslijediti pravo na plaćanja. U ostavinskom postupku ste pravo na plaćanja mogli prijavili kao ostavinsku
  imovinu, u tom bi slučaju nakon dogovora s ostalim nasljednicima, rješenjem o nasljeđivanju
  bila određena osoba ili više njih koje nasljeđuju pravo na plaćanja (npr. kao što ste naslijedili pokretnine mogli ste naslijediti i pravo na plaćanja). Ostali nasljednici koji ne polažu pravo na nasljeđivanje prava na plaćanja mogu kod javnog bilježnika ili suda koji je vodio ostavinski postupak dati izjavu da se odriču prava u vašu korist. Dakle, prvo trebate razmotriti situaciju oko
  nasljednog prava, a zatim popuniti obrazac zahtjeva za prijenos prava na plaćanja i dostaviti
  ga nadležnoj podružnici Agencije za plaćanja zajedno s potrebnom dokumentacijom kako bi Agencija za plaćanja na temelju tog zahtjeva mogla provesti propisani postupak.

  Daniela SUKALIĆ, dipl. iur.

 • 3. 
  Živim u obiteljskoj kući koja se nalazi na dvije čestice, a na jednoj od čestica nalazila se stara kuća srušena prije 15 godina. Prilikom legalizacije sve su građevine legalizirane na obje čestice. Zbog navedenog je došlo do spajanja dvije čestice u jednu. Postoji li mogućnost ponovnog razdvajanja te čestice na dvije i to da čestica broj 2 bude samo do te građevine koja prelazi preko obje čestice?

  Parcelacija građevinskog zemljišta može se provoditi samo u skladu s propisanim urbanističkim uvjetima. Parcelaciju provode ovlašteni geodetski uredi. Predlažem da se javite u neki od geodetskih ureda gdje će vam dati sve potrebne informacije u svezi s parcelacijom. O uvjetima za parcelaciju se za informacije možete javiti i u nadležni Ured za prostorno uređenje i graditeljstvo.

  Daniela SUKALIĆ, dipl. iur.

 • 4. 
  Na koji se način određuje godišnji iznos izravnih plaćanja poljoprivrednika?

  Godišnji iznos izravnih plaćanja poljoprivrednika određuje se kao ukupan iznos izravnih plaćanja na koje je poljoprivrednik ostvario pravo za najbližu prethodnu kalendarsku godinu i to prije primjene umanjenja i isključenja u skladu s odredbama članka 12. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 639/2014.

  Alan VAJDA, mag. iur.

 • 5. 
  Koja se površina smatra prihvatljivom za izravna plaćanja u poljoprivredi te koje je minimalne uvjete korisnik programa izravnih plaćanja dužan ispunjavati?

  Prihvatljivom površinom u smislu Uredbe (EU) br. 1307/2013 smatra se ona poljoprivredna površina na poljoprivrednom gospodarstvu za koju korisnik podnosi zahtjev za dodjelu ili aktiviranje prava na plaćanja koja se koristi kao obradivo zemljište, trajni travnjak ili trajni nasad i na kojoj se obavlja poljoprivredna aktivnost i upisana je u ARKOD sustav u skladu s pravilnikom kojim se uređuje evidencija uporabe poljoprivrednog zemljišta. Prihvatljiva površina je i ona koja je odobrena za programe potpore u sektoru vina u skladu Uredbom (EU) br. 809/2014, upisana u ARKOD sustav pod vrstom uporabe iskrčeni vinograd. Iznimno od navedenog, prihvatljiva je i poljoprivredna površina koja se privremeno koristi i za nepoljoprivredne aktivnosti, ako poljoprivredne aktivnosti i dalje prevladavaju, s time da su nepoljoprivredne aktivnosti sajam, manifestacije, izložbe, iznajmljivanje površine za parkiranje, kampiranje i slične aktivnosti, a dozvoljene su u trajanju od najviše 30 dana godišnje. Minimalni uvjeti koje je korisnik programa izravnih plaćanja dužan ispunjavati kako bi održavao poljoprivredne površine u stanju pogodnom za ispašu ili obradu su: održavanje poljoprivrednih površina bez neželjene šumske vegetacije; održavanje svih površina na poljoprivrednom gospodarstvu bez korova pelinolisne ambrozije (Ambrosia artemisiifolia L.) i mračnjaka (Abutilon theophrasti Med.), bez višegodišnjih korova i drvenastih biljnih vrsta koje zarastaju poljoprivrednu površinu i poštivanje ostalih pravila višestruke sukladnosti. Poljoprivredne površine se moraju održavati u takvom stanju da je parcela pristupačna, prohodna stoci za ispašu, da je moguć prohod klasičnim poljoprivrednim strojevima i da obrada može započeti bez prethodne aktivnosti krčenja zemljišta.

  Alan VAJDA, mag. iur.

<< 1 2 3 4 5 6 7 -1 >>
Recepti
U STAJI. Sad već planiramo koliko stoke ostavljamo tijekom zime i koliko hrane joj treba osigurati. Stoku treba štititi od vrućine i davati joj dosta hladne i čiste vode.
Pročitaj više...
Podsjetnik

Arhiva prošlih brojeva časopisa

Izdanje 01.07.2019. Izdanje 15.06.2019. Izdanje 01.06.2019. Izdanje 15.05.2019. Izdanje 01.05.2019. Izdanje 15.04.2019. Izdanje 01.04.2019. Izdanje 15.03.2019. Izdanje 01.03.2019. Izdanje 15.02.2019. Izdanje 01.02.2019. Izdanje 15.01.2019. Izdanje 20.12.2018. Izdanje 01.12.2018. Izdanje 15.11.2018. Izdanje 01.11.2018. Izdanje 15.10.2018. Izdanje 01.10.2018. Izdanje 15.09.2018. Izdanje 01.09.2018. Izdanje 15.08.2018. Izdanje 20.07.2018.
Copyright © 2011. - Gospodarski list d.d.
code: Finesa d.o.o. design:Metuzalem d.o.o.