Dodir prirode Home Webshop Časopis Pitanja i odgovori Vijesti Arhiva

Pravni savjeti

Imate pitanje koje nam želite postaviti u ovoj kategoriji ? Kliknite ovdje: klik

 • 1. 
  Jako sam star, a moj sin je prodao dosta zemlje koja je u mojem vlasništvu, zemlja nije prepisana, tj.vodi se na mene. Imam još nešto zemlje i želim da barem preostala zemlja bude pošteno raspoređena, pa me zanima kako to mogu učiniti i kome se obratiti da napišem kome što ostavljam i gdje mogu provjeriti što je sve još u mojem vlasništvu?

  Svoju imovinu za slučaj smrti možete rasporediti oporukom. Oporuku možete sastaviti sami kao vlastoručnu oporuku ili je umjesto vas može napisati neka druga osoba u koju imate povjerenje, odvjetnik ili javni bilježnik. Ako oporuku piše druga osoba, takvu oporuku trebaju potpisati dva oporučna svjedoka. Ako niste vični sastavljanju oporuke, predlažem da to povjerite odvjetniku ili javnom bilježniku. Oporuku možete pohraniti u sudu, kod javnog bilježnika ili odvjetnika, a možete je čuvati kod sebe ili neke druge osobe koja će nakon vaše smrti oporuku predati javnom bilježniku koji će voditi ostavinski postupak. Kad postoji oporuka, nasljednici koji nisu nadijeljeni oporukom mogu tražiti na ostavinskoj raspravi nužni dio. Vlasništvo na nekretninama možete provjeriti u zemljišnim knjigama u zemljišno knjižnom odjelu općinskog suda na čijem se području nalaze nekretnine ili na čijem području imate prebivalište. Ako niste u zemljišnim knjigama upisani kao vlasnik, tada trebate otići u Katastar na području kojeg se nalaze nekretnine i zatražiti posjedovni list iz kojeg bi se trebalo vidjeti kojih ste nekretnina posjednik.

  Danica SERTIĆ, dipl. iur.

 • 2. 
  Imam OPG i ratni sam invalid. U APPRRR mislim upisati dodatnu djelatnost pod točkom 2.2. i 4.2. Turistima bih ponudio dodatne sadržaje, npr. vožnju neretvanskom lađom (tradicijska vještina), samoberba mandarina i dr. ali ne znam odakle da krenem i što moram poduzeti?

  Upućujemo vas na odredbe Pravilnika o dopunskim djelatnostima na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima koji je objavljen u Narodnim novinama br. 76/14. Istim je regulirano obavljanje dopunskih djelatnosti koje ste naveli u vašem pitanju, a to je:
  a) grupa pod rednim brojem 2 - izrada neprehrambenih proizvoda i predmeta opće uporabe koja obuhvaća podgrupu 2.2. izrada proizvoda od slame i drugih pletarskih materijala (bambus, ratan, trska, rogoz, vrbovo pruće, rafija, očišćena, bijeljena ili bojena slama žitarica te lipova kora) povezano sa zanimanjima tradicijskih obrta i/ili tradicijskim vještinama i
  b) grupa pod rednim broj 4 - pružanje turističkih i ugostiteljskih usluga koja obuhvaća podgrupu 4.2. - pružanje ostalih usluga i aktivnosti na OPG-u.
  Stoga je sukladno navedenom propisu kao opći uvjet za obavljanje pojedine ili više dopunskih djelatnosti na OPG-u obvezan upis u Upisnik one dopunske djelatnosti za koju:
  a) OPG posjeduje potrebne resurse,
  b) OPG ispunjava potrebne posebne uvjete,
  ako je za obavljanje te djelatnosti utvrđen takav uvjet sukladno ovom Pravilniku ili posebnom propisu koji uređuje tu djelatnost. Za obavljanje dopunske djelatnosti u obuhvatu utvrđenom ovim Pravilnikom, OPG mora ispunjavati pojedine posebne uvjete sukladno propisima koji uređuju
  tu djelatnost, s tim da za obavljanje pojedine djelatnosti u većem obuhvatu poslovni subjekt mora registrirati tu djelatnost sukladno općim i posebnim uvjetima temeljem propisa koji uređuju ovu djelatnost. Dopunska djelatnost se obavlja u objektima i/ili na zemljištu kojima gospodarstvo raspolaže i koji su upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, te s resursima kojima raspolaže gospodarstvo, osim obavljanja onih djelatnosti i pružanja onih usluga koje se odvijaju izvan gospodarstva. Prilikom upisa dopunske djelatnosti u Upisnik OPG, morate biti upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, s tim da dobrovoljno odabirete dopunsku djelatnost
  za koju ispunjavate uvjete. Naime, OPG podnosi Zahtjev za upis dopunske djelatnosti u Upisnik Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, dok se upis dopunske djelatnosti
  u Upisnik obavlja u regionalnim uredima/podružnicama Agencije i to prema prebivalištu nositelja OPG-a. Prije početka obavljanja dopunske djelatnosti nositelj OPG-a je dužan podnijeti Zahtjev za upis u Upisnik, na obrascu ZUDD koji je sastavni dio ovog Pravilnika - Prilog III. Dodatno je potrebno priložiti dokaze o udovoljavanju uvjeta za obavljanje dopunske djelatnosti i to:
  a) dokaz o upisu u registar poreznih obveznika; b) dokaz o upisu u registar trošarinskih obveznika; c) dokaz o registraciji i/ili odobravanju objekta pod posebnim uvjetima i/ili odobravanju objekta u poslovanju s hranom i/ili predmetima opće uporabe; d) dokaz o registraciji i/ili odobravanju objekta i/ili subjekata u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi; e) rješenje o odobrenju za pružanje turističkih i/ili ugostiteljskih usluga sukladno posebnom propisu kojim su uređene te usluge u seljačkom domaćinstvu; f) presliku ovjerene sanitarne knjižice i dokaz o položenom tečaju zdravstvenog odgoja; g) dokaz o osposobljenosti za obavljanje zanimanja tradicijskog obrta; h) izjava o poznavanju tradicijskih vještina. Na kraju vas upućujem da se glede eventualnih nejasnoća obratite Savjetodavnoj službi (www.savjetodavna.hr). Također, dobro proučite Program ruralnog razvoja RH, gdje su navedene sve poticajne mjere, kako biste u istom mogli pronaći prikladnu mjeru.

  Alan VAJDA, mag. iur.

 • 3. 
  Nezaposlena sam, je li moguće da otvorim kućnu radinost za izradu torti? Moram li imati diplomu slastičara?

  Sukladno odredbama Zakona o obrtu (NN 143/13.) fizička osoba može obavljati i domaću radinost i sporedno zanimanjepod uvjetom da već ne obavlja registriranu samostalnu djelatnost obrta ili slobodnog zanimanja prema posebnim propisima ili samostalnu djelatnost poljoprivrede i šumarstvaod koje se dohodak ili dobit utvrđuju na temelju poslovnih knjiga prema posebnim propisima, a obveznik je poreza na dodanu vrijednost.
  Bez obzira je li u pitanju registracija obrta, odnosno domaće radinosti, odnosno sporednog zanimanja, radi se o djelatnosti koja zahtjeva posjedovanje odgovarajuće stručne spreme, odnosno položenog odgovarajućeg ispita s time da istu nije moguće obavljati u stambenom, nego samo u poslovnom prostoru koji mora udovoljavati minimalno tehničkim uvjetima koji su propisani odredbama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti.
  Stoga predlažem da se glede konkretnog odgovora obratite uredu za gospodarstvo u gradu ili županiji koje je nadežno za zaprimanje zahtjeva za registraciju obrta, tj. domaće radinosti, odnosno sporednog zanimanja. Više o tome možete saznati i na mrežnoj stranici Hrvatske obrtničke komore - www.hok.hr

  Alan VAJDA, mag. iur.

   
 • 4. 
  Nedavno su vlasnici parcele koja se nalazi do moje prodali svoju parcelu novom vlasniku. Novi vlasnik htio je odrediti među, pa je pozvao geodeta koji je obavio iskolčavanje, koje je pokazalo da susjedova parcela prelazi do sada utvrđene granice. Nakon geodetske izmjere, pronađen je stari kamen „međaš“ koji je potvrđivao stanje stvari na terenu do sada. Sad se pojavio prijepor što je točno, stari kamen ili nova izmjera, pa molim za informaciju kako postupiti. Može li se tražiti revizija geodetskog mjerenja obzirom da je kasnije pronađen kamen?

  Mjernik/geodeta  može utvrditi gdje se nalazi međa između nekretnina, ali ako se susjedi ne slažu s tako utvrđenim međama ili su one drugačije od međa do kojih se sada posjeduje nekretnina, nalaz geodete neće biti dovoljan da biste utvrdili među.
  Ako su međašni znakovi  između nekretnina zbog bilo kakvih okolnosti oštećeni, pa se međa ne može raspoznati ili se međe više ne raspoznaju ili su sporne, svaki od susjeda ima pravo zahtijevati da sud u izvanparničnom postupku – postupku uređenja međa – obnovi ili ispravi među. Među će sud obnoviti ili ispraviti prema katastarskom nacrtu, ako je to moguće i ako na to stranke pristaju.  Ako se međa ne može obnoviti prema katastarskom nacrtu, odnosno ako stranke ne pristanu na tako utvrđenu među,  sud će među utvrditi po posljednjem mirnom posjedu.  
  Mjesto na kojem se nalazi kamen ,,međaš“, posebno ako njegov položaj odgovara posjedu, određuje položaj međe, i na to ne bi trebala utjecati ,,nova“ izmjera.  Mjernika možete pozvati koliko god puta želite, ali je bit u tome da stranke s njegovom izmjerom trebaju biti suglasne, a ako nisu, utvrditi na gore opisan način putem suda prema posljednjem mirnom posjedu.  Važno  je da svoju nekretninu nastavite posjedovati (obrađivati) na način kao što ste to i do sada činili do postojećeg ,,međašnog kamena“. Postupak za uređenje međe može pokrenuti bilo koji susjed, ako smatra da je došlo do promjena. U praksi se često dešavaju situacije da se stanje u Katastru razlikuje od stanja na terenu, odnosno stvarnog stanja, pa se upravo zbog toga cijeni posjed nekretnine.

  Danica SERTIĆ, dipl. iur.
   
 • 5. 
  Nasljedio sam dio nekretnina iza nevjenčane supruge. Budući da su supružnici (vjenčani i nevjenčani) oslobođeni poreza na nasljedstvo, je li takav zakon ili pravilnik vrijedio kad je rješenje postalo pravomoćno? Na porezno rješenje imam pravo žalbe u roku od 30 dana! Molim savjet jer su nedavno u RH dva suda za jednaki predmet donijela dva različita rješenja. Pričalo se da će biti manji porez na promet nekretnina, no da li se onda novi zakon može odnositi na rješenje koje će biti pravomoćno u vremenu kad isti bude na snazi?

  Obzirom da je rješenje o nasljeđivanju postalo pravomoćno dana 02.04.2015.kao izvanbračni drug trebate platiti porez na promet na naslijeđenu imovinu i to prema odredbama Zakona o porezu na promet nekretnina koji je bio na snazi 02.04.2015., dakle po stopi od  5 %  od vrijednosti naslijeđene imovine.
  U vrijeme kad je rješenje o nasljeđivanju postalo pravomoćno nisu postojali propisi temeljem kojih bi izvanbračni drugovi bili izuzeti od plaćanja poreza.
  Tek je Obiteljskim zakonom koji je stupio na snagu dana 01.11.2015. (objavljen u Narodnim novinama br. 103/15.) omogućeno izvanbračnim drugovima da bez plaćanja poreza naslijede imovinu koju su stekli sa svojim partnerima za vrijeme trajanja izvanbračne zajednice.   
  Dana 01.01.2017. stupio je na snagu Zakon o porezu na promet nekretnina (objavljen u Narodnim novinama br. 115/16.) prema kojem se porez na promet nekretnina plaća po stopi od 4%,  ali se primjenjuje samo na poslove sklopljene, odnosno odluke donesene nakon dana 01.01.2017., dakle na vaš se slučaj primjenjuju propisi koji su bili na snazi 2015. godine.  Niti ovim zakonom izvanbračni drugovi nisu taksativno navedeni kao osobe koje ne plaćaju porezveć se na njih primjenjuje odredba čl.11.  Obiteljskog zakona  i vezi članka 13. i 15. Zakona o porez na promet nekretnina.

  Danica SERTIĆ, dipl. iur.

   
<< 1 2 3 4 5 6 7 -1 >>
Recepti
U STAJI. Sad već planiramo koliko stoke ostavljamo tijekom zime i koliko hrane joj treba osigurati. Stoku treba štititi od vrućine i davati joj dosta hladne i čiste vode.
Pročitaj više...
Podsjetnik

Arhiva prošlih brojeva časopisa

Izdanje 15.04.2017 Izdanje 01.04.2017 Izdanje 15.03.2017. Izdanje 01.03.2017 Izdanje 15.02.2017. Izdanje 01.02.2017. Izdanje 15.01.2017. Izdanje 20.12.2016. Izdanje 01.12.2016. Izdanje 15.11.2016. Izdanje 01.11.2016. Izdanje 15.10.2016. Izdanje 01.10.2016. Izdanje 15.09.2016. Izdanje 01.09.2016. Izdanje 15.08.2016. Izdanje 20.07.2016. Izdanje 01.07.2016 Izdanje 15.06.2016. Izdanje 01.06.2016. Izdanje 15.05.2016. Izdanje 01.05.2016.
Copyright © 2011. - Gospodarski list d.d.
code: Finesa d.o.o. design:Metuzalem d.o.o.