Dodir prirode Home Webshop Časopis Pitanja i odgovori Vijesti Arhiva

Pravni savjeti

Imate pitanje koje nam želite postaviti u ovoj kategoriji ? Kliknite ovdje: klik

 • 1. 
  Mogu li biti 2 OPG-a prijavljena na istoj adresi? Primjerice, stric ima OPG, a i nećak bi otvorio na toj adresi?

  Zakonom o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (Narodne novine, broj: 29/18) utvrđeni su uvjeti za obavljanje gospodarske djelatnosti poljoprivrede i s njom povezanih dopunskih djelatnosti koje se obavljaju na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (u daljnjem tekstu: OPG). Fizička osoba koja ima prebivalište na teritoriju Republike Hrvatske može radi ostvarivanja dohotka ili dobiti proizvodnjom i prodajom proizvoda ili pružanjem usluga na tržištu obavljati samostalno gospodarske djelatnosti poljoprivrede u organizacijskom obliku OPG-a. Sjedište OPG-a je adresa na kojoj OPG posluje i koja se vodi u Upisniku OPG-ova. Sjedište OPG-a za fizičku osobu koja ima prebivalište na teritoriju Republike Hrvatske određuje se prema mjestu prebivališta nositelja OPG-a. Sjedište OPG-a prijavljuje se podnošenjem zahtjeva za upis Agenciji za plaćanja koja o tome donosi rješenje, a po izvršnosti rješenja upisuje sjedište u Upisnik OPG-ova. Nositelj OPG-a je fizička osoba član OPG-a koja se u svojstvu odgovorne osobe vodi u Upisniku OPG-ova, mora biti punoljetna i poslovno sposobna osoba. Nositelj OPG-a može biti nositelj u samo jednom OPG-u. Nositelj OPG-a ne može biti osoba koja ima registrirani obrt za djelatnost poljoprivrede i šumarstva prema posebnom zakonu. Postupak upisa u Upisnik OPG-ova pokreće nositelj OPG-a podnošenjem zahtjeva za upis Agenciji za plaćanja, uz zahtjev se prilažu dokazi o raspoloživim proizvodnim resursima za obavljanje gospodarske djelatnosti poljoprivrede. Proizvodni resursi za obavljanje gospodarske djelatnosti poljoprivrede upisuju se u Upisnik OPG-ova na temelju popisa resursa na propisanom obrascu koji se prilaže uz zahtjev za upis i koji potpisuju nositelj i svi članovi OPG-a. U rješenju se navode podaci o nazivu OPGa, sjedištu OPG-a, ime, prezime i OIB nositelja, status OPG-a, dopunske djelatnosti na OPG-u, podaci o članovima OPG-a, podaci o izdvojenim pogonima/proizvodnim jedinicama te drugi podaci koji moraju biti sadržani u Upisniku OPG-ova. Za obveze koje nastaju u obavljanju gospodarske djelatnosti poljoprivrede odgovara nositelj OPG-a cjelokupnom svojom imovinom. Nositelj OPG-a treba dokazati da raspolaže proizvodnim resursima za obavljanje gospodarske djelatnosti poljoprivrede te treba udovoljiti i drugim uvjetima koje predviđa Zakon, stoga adresa prebivališta nije jedini uvjet da biste na istoj adresi kao i vaš stric osnovali OPG. Informacije vezane uz osnivanje OPG-a možete dobiti u Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269 d, Zagreb, i na mail adresi: info@apprrr.hr.

  Daniela SUKALIĆ, dipl. iur.

 • 2. 
  Je li poslodavac koji sam radi obvezan primjenjivati odredbe Zakona o zaštiti na radu te koju dokumentaciju mora posjedovati poslodavac koji zapošljava osobe u radnom odnosu prema odredbama istog Zakona?

  S obzirom da se odredbe Zakona o zaštiti na radu primjenjuju u svim djelatnostima u kojima radnici obavljaju poslove za poslodavca iz navedenog proizlazi da fizičke ili pravne osobe kod kojih ne postoji radni odnos u skladu s općim propisima o radu ili kod kojih nema osoba na radu u skladu s posebnim propisima, nisu obvezne primjenjivati Zakon o zaštiti na radu. Pri tome treba imati u vidu da je osoba na radu fizička osoba koja nije u radnom odnosu kod tog poslodavca, ali za njega obavlja određene aktivnosti, odnosno poslove (osoba na stručnom osposobljavanju za rad; osoba na sezonskom radu za obavljanje privremenih, odnosno povremenih sezonskih poslova u poljoprivredi; osoba koja radi na određenim poslovima u skladu s posebnim propisom; redoviti student i redoviti učenik srednjoškolske ustanove na radu u skladu s posebnim propisom; osoba koja radi kao volonter, naučnik, student i učenik na praksi, osoba koja radi u vrijeme izdržavanja kazne zatvora ili odgojne mjere i slično), dok je poslodavac fizička ili pravna osoba za koju radnik, odnosno osoba na radu obavlja poslove. Sukladno odredbama Zakona o zaštiti na radu poslodavac je dužan: izraditi procjenu opasnosti radnih mjesta, izraditi opasnosti za rad na računalu, osnovati odbor za zaštitu na radu, ugovoriti obavljanje poslova zaštite na radu sa stručnjakom zaštite na radu, imenovati ovlaštenika poslodavca za zaštitu na radu, imenovati povjerenika radnika za zaštitu na radu, osposobiti radnike za rad na siguran način, osposobiti radnike za zaštitu od požara, osposobiti radnike za pružanje prve pomoći, ispitati radnu opremu i radni okoliš, ispitati električne instalacije, gromobranske instalacije i hidrantsku mrežu, izraditi Plan evakuacije i spašavanja.

  Alan VAJDA, mag. iur.

 • 3. 
  Po kojim uvjetima korisnik mirovine iz II. mirovinskog stupa ostvaruje pravo na jednokratnu isplatu određenog dijela mirovine?

  Kad osiguranik uz priznanje prava na osnovnu mirovinu iz I. mirovinskog stupa ostvaruje pravo i na mirovinu iz II. stupa sredstva s njegovog osobnog računa prenose se u mirovinskom osiguravajućem društvu s kojim sklapa ugovor o mirovini. Stoga, oni osiguranici koji su izabrali ostanak u II. mirovinskom stupu mogu podići 15 % sredstava s osobnog računa u mirovinskom osiguravajućem društvu temeljem ugovora o mirovini, a isplaćuje se samo korisnicima starosne i prijevremene starosne mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju. Međutim, navedena isplata se može ugovoriti samo ako je osnovna starosna odnosno prijevremena starosna mirovina veća od najniže mirovine prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, uvećane za 15 %.

  Alan VAJDA, mag. iur.

 • 4. 
  Imam OPG s farmom muznih krava te posjedujem bager. Zanima me koju vrstu derivata smijem koristiti za navedeni stroj, a da je sukladno propisanom pravilniku kako ne bi dobio kaznu prilikom inspekcijske kontrole?

  Sukladno novom Pravilniku o primjeni Zakona o trošarinama što se odnosi na plinsko ulje obojano plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu, ribogojstvu, akvakulturi te na povrat plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin za namjene u ribolovu (NN br. 29/18) propisan je novi način dodjele prava na potrošnju plinskog ulja obojanog plavom bojom za namjene u poljoprivredi. Stoga je u 2017. godini Ministarstvo poljoprivrede pokrenulo inicijativu za uvrštavanje novih sektora u sastav dodjele kvote za potrošnju plinskog ulja obojenog plavom bojom poljoprivrednicima u sektorima koji nisu korisnici izravnih plaćanja, (tovno svinjogojstvo, pčelarstvo, kopitari (konji, magarci) i peradarstvo). Naime, radi ostvarivanja poljoprivrednika na potrošnju plinskog ulja obojanog plavom bojom isti mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednika te dokazati da je u prethodnoj i/ili tekućoj godini pravovremeno podnio zahtjev za izravnu potporu sukladno Zakonu o poljoprivredi ili da se bavi tovom svinja i brojlera, uzgojem i držanjem kopitara, pčela, kokoši nesilica i izvornih pasmina domaćih životinja i temeljem toga je upisan u evidencijama koje vodi Ministarstvo poljoprivrede i/ili ovlaštena ustanova, i/ili pravni subjekt kojem je sukladno posebnom propisu povjereno vođenje evidencije. S obzirom na navedeno, korisnik može ostvariti pravo na potrošnju plinskog ulja obojanog plavom bojom temeljem prijavljenih površina i/ili grla stoke u zahtjevu za izravnu potporu u prethodnoj godini i to u količinama utvrđenima u Prilogu 1 Pravilnika. Naime, u slučaju izvornih pasmina domaćih životinja minimalni broj grla za koje se može ostvariti pravo na potrošnju plinskog ulja obojanog plavom bojom iznosi jedan, dok kod konja minimalni broj grla iznosi tri. Količine plinskog ulja obojanog plavom bojom po korisniku obračunat će Agencija za plaćanja do 15. siječnja tekuće godine, a količine plinskog ulja obojanog plavom bojom temeljem utvrđenih dodatnih prava po korisniku obračunat će Agencija za plaćanja do 30. studenog tekuće godine. Vezano uz eventualni nadzor nad korištenjem goriva koje biste koristili za bager, izvješćujemo da nadzor obavlja Carinska uprava, Ministarstvo poljoprivrede te druga tijela ovlaštena za obavljanje nadzora sukladno posebnim propisima gdje su korisnici dužni u svakom trenutku tijelima nadzora predočiti, omogućiti uvid i dostaviti sve evidencije, isprave i podatke te osigurati nesmetano obavljanje nadzora. Pokazatelji prava na godišnju potrošnju plinskog ulja obojanog plavom bojom za namjene u poljoprivredi: voćnjaci, vinogradi, duhan i povrće u programu izravnih potpora 300 l/ha, livade i pašnjaci u programu izravnih potpora 50 l/ha, ostale poljoprivredne površine u programu izravnih potpora 150 l/ha, tov goveda u programu izravnih plaćanja 20 l/grlu, rasplodne krmače u sustavu plaćanja u iznimno osjetljivim sektorima 40 l/grlu, mliječne krave u sustavu plaćanja u iznimno osjetljivim sektorima 130 l/grlu, krave dojilje u programu izravnih plaćanja 90 l/grlu, koze i ovce u programu izravnih plaćanja 8 l/grlu, izvorne i zaštićene pasmine: koze i ovce 8 l /grlu, goveda 20 l/ grlu, svinje 20 l/grlu, perad 4 l/uvjetnom grlu (33 kljuna), konji 90 l/grlu, magarci 20 l/grlu.

  Alan VAJDA, mag. iur.

 • 5. 
  Gdje mogu podnijeti zahtjev za informativni izračun mirovine?

  Zahtjev za informativni izračun mirovine moguće je podnijeti nadležnoj ispostavi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje putem korisničkih stranica www.mirovinsko.hr. Nakon aktiviranja usluge e-Građani pri nadležnoj poslovnici FINA-e moguće je pristupiti mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje te elektronskim putem poslati zahtjev za besplatni informativni izračun mirovine. Također je zahtjev za informativni izračun mirovine moguće podnijeti i osobno, dolaskom u nadležnu ispostavu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uz napomenu da je u navedenom slučaju potrebno uplatiti iznos od 70,00 kuna na ime informativnog izračuna mirovine.

  Alan VAJDA, mag. iur.

<< 1 2 3 4 5 6 7 -1 >>
Recepti
U STAJI. Sad već planiramo koliko stoke ostavljamo tijekom zime i koliko hrane joj treba osigurati. Stoku treba štititi od vrućine i davati joj dosta hladne i čiste vode.
Pročitaj više...
Podsjetnik

Arhiva prošlih brojeva časopisa

Izdanje 01.03.2019. Izdanje 01.03.2019. Izdanje 15.02.2019. Izdanje 01.02.2019. Izdanje 15.01.2019. Izdanje 20.12.2018. Izdanje 01.12.2018. Izdanje 15.11.2018. Izdanje 01.11.2018. Izdanje 15.10.2018. Izdanje 01.10.2018. Izdanje 15.09.2018. Izdanje 01.09.2018. Izdanje 15.08.2018. Izdanje 20.07.2018. Izdanje 01.07.2018. Izdanje 15.06.2018. Izdanje 01.06.2018. Izdanje 15.05.2018. Izdanje 01.05.2018. Izdanje 15.04.2018. Izdanje 01.04.2018.
Copyright © 2011. - Gospodarski list d.d.
code: Finesa d.o.o. design:Metuzalem d.o.o.