Dodir prirode Home Webshop Časopis Pitanja i odgovori Vijesti Arhiva

Pravni savjeti

Imate pitanje koje nam želite postaviti u ovoj kategoriji ? Kliknite ovdje: klik

 • 1. 
  Može li suprug biti član OPG-a čiji sam nositelj, a da pritom nema obvezu plaćanja doprinosa, s obzirom da je podnio predzahtjev za ostvarivanje prava na mirovinu, a 14.08.2018.g. će imati 60 godina?

  S obzirom da je u Narodnim novinama broj 29/18 od 28. ožujka 2018. godine objavljen Zakon o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu koji se primjenjuje počevši od 5. travnja 2018. godine, te uzimajući u obzir činjenicu da niste naveli po kojoj će osnovi vaš suprug ostvariti pravo na mirovinu (npr. po osnovi radnog odnosa, vlasništva OPG-a i slično) upućujemo vas na odredbu članka 25. navedenog Zakona koji regulira uvjete za pomoć članova kućanstva i članova obitelji u radu na OPGu. Navedenom zakonskom odredbom propisano je da nositelju OPG-a u obavljanju svih poslova gospodarske djelatnosti poljoprivrede, pomoćnih i dopunskih djelatnosti OPG-a mogu pomagati članovi obiteljskog kućanstva, bez obveze zasnivanja radnog odnosa, a što bi značilo da vaš suprug ako je član Vašeg OPG-a može pomagati vama kao nositelju OPG-a bez obveze plaćanja obveznih doprinosa za mirovinsko osiguranje, zdravstveno osiguranje, te za ozljedu na radu. Upućujem i na odredbu članka 28. navedenog Zakona koja propisuje da član OPG-a može biti punoljetna i poslovno sposobna osoba koja je član obiteljskog kućanstva i/ili član obitelji, s time da može biti član samo jednog OPG-a, a u svojstvu člana OPG-a dobrovoljno se upisuje u Upisnik OPG-ova. Međutim, onaj član OPG-a kad prestane biti član obiteljskog kućanstva i/ili član obitelji može ostati upisan u Upisnik OPG-ova ako nastavlja rad na OPG-u. Iznimno od navedenog, onaj član obiteljskog kućanstva koji je korisnik mirovine ili redoviti učenik ili student ili je obvezno osiguran po drugoj osnovi obvezno se upisuje u Upisnik OPG-ova samo ako se upisuje kao nositelj dopunske djelatnosti na OPG-u. Na kraju napominjem da se o svakoj promjeni broja članova OPG-a upisanih u Upisnik OPG-ova podnosi u roku od 15 dana od nastanka promjene na propisanom obrascu zahtjev za upis promjene Agenciji za plaćanja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

  Alan VAJDA, mag. iur.

 • 2. 
  Htio bih otvoriti OPG da mogu prodavati vino u buteljama. Imam oko 1000 kom loze, pa me zanima koje sve papire trebam i gdje se javiti?

  Oni proizvođači grožđa, vina i drugih proizvoda od grožđa i vina koji namjeravaju vlastite proizvode staviti na tržište, dužni su se upisati u Upisnik poljoprivrednog gospodarstva, tj. evidentirati uporabu poljoprivrednog zemljišta putem ARKOD sustava. Naime, unosom parcele u ARKOD sustav proizvođači grožđa su automatski upisani i u Vinogradarski registar, kojeg vodi APPRRR. Zakonom o trošarinama, odnosno Pravilnikom o trošarinama za male proizvođače vina (osobe koje ne proizvode više od 1000 hl vina godišnje), propisana obveza upisa u Registar trošarinskih obveznika pri carinarnici nadležnoj prema sjedištu, odnosno prebivalištu obveznika trošarine, s time da je uz prijavu za upis potrebno priložiti i Rješenje o ispunjavanju minimalno tehničko-tehnoloških uvjeta za proizvodnju vina. Sukladno Pravilniku o uvjetima analize mošta, vina, drugih proizvoda od grožđa i vina te voćnih vina i drugih proizvoda na bazi voćnih vina (“Narodne novine”, broj 102/01., 91/05., 71/06., 73/07., 8/08., 88/09., 24/11. i 152/11.) proizvođač vina obvezan je raspolagati: odgovarajućim prostorom (prostorijama) i to: prostorijom za prijem, preradu, vrenje, čuvanje, doradu; prostorijom za punjenje, pranje boca; prostorijom za skladište i prodajni prostor; opremom za proizvodnju i promet vina, ovisno o tijeku postupka (fazama) u proizvodnji vina; stručnom spremom (visoka ili viša stručna sprema; Prehrambeno tehnološki fakultet; srednja poljoprivredna škola s iskustvom od 2 god.); licenca za vinara i suglasnost ministra (iskustvo 3 god.); alternativa je radni odnos s osobom koja zadovoljava propisane uvjete. Promet vina reguliran je Zakonom o vinu (NN br. 96/03., 25/09., 55/11., 82/13. i 14/14.), pa je potrebno radi dobivanja rješenja o stavljanju vina u promet poslati zahtjev s odgovarajućom dokumentacijom u Hrvatski centar za poljoprivredu, hrano i selo, Zavod za vinogradarstvo, vinarstvo i voćarstvo. Stoga je nužno uz prethodno navedeno potrebno provesti i uzorkovanje vina koje provode djelatnici Hrvatskog centra za poljoprivredu, hrano i selo ili ih proizvođač sam dostavlja u Zavod kako bi po završetku analize Zavod izdao Rješenje za dopuštanje stavljanja vina u promet s navedenom količinom vina, nazivom koje vino smije nositi u prometu, zapremini boca i brojčanoj oznaci markica kojima se proizvod mora označiti u prometu. Međutim, što se tiče samog postupka osnivanja OPG-a isti započinje podnošenjem zahtjeva za upis u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava što je između ostalog jedan od preduvjeta za ostvarivanje državnih potpora, s time da se isti podnosi regionalnim uredima APPRRR. Dokumentacija potrebna za upis u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava: popunjen Zahtjev za upis, preslika kartice žiro – računa nositelja OPG-a, preslika osobne iskaznice nositelja OPG-a, preslika osobne iskaznice za člana/članove OPG-a, posjedovni list za poljoprivredno zemljište koje se upisuje – original (ne stariji od 6 mjeseci), ugovor o zakupu ovjeren kod javnog bilježnika (ako poljoprivredno zemljište nije u vlasništvu OPG-a), državni biljezi (70,00 kn). Što se tiče uvjeta za prodaju vlastitih proizvoda, navedeno može obavljati nositelj i/ili član OPG-a upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava kad svoje poljoprivredne proizvode prodaje na malo izvan prodavaonica, odnosno na veliko na tržnicama na veliko. Pri tome se računi ne ispostavljaju kad se vlastiti poljoprivredni proizvodi proizvedeni na vlastitom OPGu izravno prodaju krajnjem potrošaču u proizvodnim objektima OPG-a. Za prodaju navedenih proizvoda na sajmovima biti će vam potrebna i prethodna suglasnost grada ili županije gdje namjeravate prodavati.

  Alan VAJDA, mag. iur.

 • 3. 
  Htio bih otvoriti obrt, pa me zanima po kojim uvjetima umirovljenici mogu obavljati obrtničku djelatnost i mogu li uopće obavljati navedenu djelatnost?

  Umirovljenici mogu voditi obrt, no u slučaju istovremenog vođenja obrta, mirovina će biti stavljena u mirovanje. Korisniku mirovine koji se zaposli ili počne obavljati djelatnost na temelju koje postoji obveza na osiguranje, isplata mirovine se obustavlja. Člankom 49. stavak 1. Zakona o obrtu (NN 143/13), koji je stupio na snagu 10. prosinca 2013., omogućeno je fizičkim osobama obavljanje djelatnosti osobnim radom kao domaće radinosti ili kao sporednog zanimanja na način koji pogoduje umirovljenicima. Umirovljenici obavljanjem domaće radinosti ili sporednog zanimanja ne uspostavljaju svojstvo osiguranika u obveznom mirovinskom osiguranju te im se ne obustavlja isplata mirovine.

  Alan VAJDA, mag. iur.

 • 4. 
  Posjedujem vrt od oko 4000 m2 i razmišljam pokrenuti proizvodnju likera od višanja. Zanima me mora li voćna rakija biti kupovna ili može biti iz vlastite proizvodnje?

  Što se tiče vaše ideje da pokrenete proizvodnju likera od višanja, odnosno voćnu rakiju, nema zapreke da koristite bilo vlastitu ili kupovnu sirovinu. Također vam predlažemo da pročitate Pravilnik o jakim alkoholnim i alkoholnim pićima kojime se utvrđuju opći zahtjevi kakvoće, definicija, opisivanje, prezentiranje i označavanje jakih alkoholnih pića, kao i zaštita zemljopisnih oznaka jakih alkoholnih pića koja se nalaze na tržištu Republike Hrvatske bilo da su proizvedena u Republici Hrvatskoj ili izvan Republike Hrvatske. Ujedno predlažemo da pročitate i Zakon o posebnom porezu na alkohol koji propisuje obavezu plaćanja posebnog poreza na alkohol i to po litri proizvedenog apsolutnog alkohola, s time da navedena obveza nastaje u trenutku prodaje alkohola, tj. otpremanjem sa skladišta gotovih proizvoda, te se mora obračunati i platiti u roku od trideset dana, bez obzira da li ste isporučene količine naplatili. Temeljem Pravilnika o upisniku destilera dužni ste Ministarstvu poljoprivrede prijaviti lokaciju i datum početka rada u vašoj destileriji, odnosno da o proizvodnji u destileriji vodite evidenciju i dostavljate godišnja izvješća o proizvodnji na zato propisanim obrascima Ministarstvu poljoprivrede. S obzirom da planirate registrirati obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo u nastavku dajemo i prikaz pojedinih faza osnivanja istog. Prva faza prilikom otvaranja OPG-a je otvaranje žiro računa koji glasi na nositelja OPGa. Druga faza je podnošenje zahtjeva za upis u Upisnik poljoprivrednih gospodarstvenika u Agenciji za plaćanje u poljoprivredi i ruralnom turizmu. Potrebna dokumentacija prilikom podnošenja zahtjeva se sastoji od: preslike osobne iskaznice nositelja i članova, preslike ugovora o otvorenom žiro računu u poslovnoj banci, posjedovni list ili ugovor o najmu zemljišta, Obrazac Upisnik preuzet sa APPRRR-a, Popunjena izjava članova OPG-a o odabiru nositelja, preslika dokumenata o svim postojećim upisima gospodarstva u registre i evidencije ministarstva i od ministarstva ovlaštenih ustanova, Potvrda obveznika PDV-a (ako je PG već obveznik PDV-a). Treća faza je izrada pečata ako se ulazi u Registar poreznih obveznika. Četvrta faza je prijava u Hrvatski zavod za mirovinsko i zdravstveno osiguranje. Peta faza je izdavanje Rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstvenika te dodjela jedinstvenog matičnog identifikacijskog broja, dok nositelj i članovi dobivaju iskaznicu OPG-a koja vrijedi uz osobnu iskaznicu.

  Alan VAJDA, mag. iur.

 • 5. 
  Rođen sam 27.04.1958, a 13.07.2018. imat ću točno 38 godina staža. U Domovinskom ratu sam bio 2 godine u borbenom sektoru i imam status hrvatskog dragovoljca. Kad bih najranije mogao ići u starosnu mirovinu ?

  Sukladno Zakonu o mirovinskom osiguranju (NN, br. 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16 i 18/18) ostvarujete pravo na prijevremenu starosnu mirovinu na dan 27.4.2018. godine jer posjedujete više od 35 godina mirovinskog staža, te pravo na starosnu mirovinu koju možete ostvariti tek 27.4.2023. godine, te vam predlažemo da se obratite nadležnoj ispostavi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje kako biste dobili točan izračun kad ostvarujete pravo na odlazak u mirovinu prema povoljnijim uvjetima. Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN, br. 121/2017) propisani su blaži uvjeti za stjecanje prava za odlazak u mirovinu u odnosu na odredbe Zakona o mirovinskom osiguraju, s time da bi kao hrvatski branitelj koji je proveo više od dvije godine u borbenom sektoru trebali posjedovati i odgovarajuću dokumentaciju radi dokazivanja statusa hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata. Kao hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata, snižava vam se dobna granica za stjecanje prava na starosnu mirovinu i to po jedan mjesec za svaki mjesec sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske u borbenom sektoru, ako ste u borbenom sektoru sudjelovali više od pet mjeseci. Predlažem da nakon dobivanja potrebne informacije o uvjetima stjecanja prava na starosnu mirovinu pod povoljnijim uvjetima prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, dodatno razmislite koja će vam mirovina biti povoljnija, tj. da li prijevremena starosna mirovina prema odredbama Zakona o mirovinskom osiguranju gdje ćete trajno imati smanjenje iznosa mirovine za svaku godinu prijevremene mirovine prije stjecanja uvjeta za punu starosnu mirovinu ili starosna mirovina prema blažim uvjetima koji su propisani Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

  Alan VAJDA, mag. iur.

<< 1 2 3 4 5 6 7 -1 >>
Recepti
U STAJI. Sad već planiramo koliko stoke ostavljamo tijekom zime i koliko hrane joj treba osigurati. Stoku treba štititi od vrućine i davati joj dosta hladne i čiste vode.
Pročitaj više...
Podsjetnik

Arhiva prošlih brojeva časopisa

Izdanje 15.06.2018. Izdanje 01.06.2018. Izdanje 15.05.2018. Izdanje 01.05.2018. Izdanje 15.04.2018. Izdanje 01.04.2018. Izdanje 15.03.2018. Izdanje 01.03.2018. Izdanje 15.02.2018. Izdanje 01.02.2018. Izdanje 15.01.2018. Izdanje 20.12.2017. Izdanje 01.12.2017. Izdanje 15.11.2017. Izdanje 15.04.2017 Izdanje 01.04.2017 Izdanje 15.03.2017. Izdanje 01.03.2017 Izdanje 15.02.2017. Izdanje 01.02.2017. Izdanje 15.01.2017. Izdanje 20.12.2016.
Copyright © 2011. - Gospodarski list d.d.
code: Finesa d.o.o. design:Metuzalem d.o.o.