Dodir prirode Home Webshop Časopis Pitanja i odgovori Vijesti Arhiva

Nove mogućnosti za poljoprivredna gospodarstva (2)

Stranice u tiskanom izdanju: 28 - 29

Prvi dio članka možete pročitati OVDJE

Definiranje izvora financiranja

U ovoj fazi potrebno je napraviti dobar izračun potrebnih novčanih sredstava za financiranje ulaganja. Potrebno je voditi računa i o dinamici izvođenja investicije i o potrebnom novcu za podmirenje PDV-a. Vrlo je važno da investitor pravodobno zatvori financijsku konstrukciju za financiranje investicije. Iz navedenih razloga investitor je obavio informativne razgovore s poslovnim bankama koje su uključene program HBOR-a kojim se financiraju IPARD projekti. Za potrebe financiranja ukupne investicije koristiti će se kredit iz programa HBOR-a za financiranje IPARD projekata. Za potrebe financiranja projekta u godini ulaganja investitor će koristiti kredit u iznosu od 402.000 kn.

Kreditni uvjeti su sljedeći:

● rok otplate kredita: 6 godina
● razdoblje počeka: 1 godine
● kamatna stopa iznosi 2 % godišnje
● iznos kredita: 402.000 kn
● IPARD sredstava u iznosu od 198.000 kn koristiti će se za umanjenje glavnice
● glavnica kredita nakon realizacije IPARD potpore u i iznosi 204.000 kn

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

Izrada poslovnog plana

Sastavni dio IPARD dokumentacije je i poslovni plan. Poslovnim planom prikazuje se i analizira poslovanje podnositelja u prethodnom razdoblju i ekonomsko-financijski učinci investicije na poslovanje u budućnosti. Poslovni plan na jednom mjestu objedinjuje najvažnije značajke projekta. U tu svrhu investitor dogovara izradu poslovnog plana propisanog sadržaja prema predlošcima iz Pravilnika na obrascima I-OEA-4.2 i I-OEA-4.2-a. U poslovnom planu je tekstualno i računski opisano ulaganje te su izračunati svi bitni pokazatelji kojima se mjeri učinkovitost investicije i poslovanje OPG-a nakon provedenih ulaganja.

Popunjavanje prijavnog obrasca, kompletiranje i slanje dokumentacije

Završna faza izrade IPARD prijave je popunjavanje prijavnog obrasca I-OOP-1 i kompletiranje dokumentacije. Prijavni obrazac popunjava se elektronski. Popunjavanje obrasca zahtjeva preciznost i dosljednost. Po popunjavanju prijavnog obrasca, uz već navedene ponude i obrasce, kompletiraju se i ostali potrebni dokumenti:

● Obrazac prijave poreza na dohodak za prethodnu financijsku godinu
● Rekapitulacija primitaka i izdataka ovjerena i potpisana od podnositelja
● R-Sm obrazac na dan 31. prosinca prethodne godine ovjeren od strane REGOS-a
● Popis dugotrajne imovine na dan 31. prosinca prethodne godine
● BON-2/ SOL-2/podaci o solventnosti, ne stariji od 30 dana na dan podnošenja prijave
● Potvrda Porezne uprave da je podnositelj u sustavu PDV-a
● Potvrda Porezne uprave da podnositelj nema nepodmirenih obveza prema Republici Hrvatskoj
● Izvadak iz zemljišne knjige kao dokaz prava vlasništva podnositelja za katastarske čestice koje će se koristiti za spremanje mehanizacije
● Potvrda o usklađenosti poduzeća s odgovarajućim minimalnim nacionalnim standardima i usklađenosti ulaganja s EU standardima izdana od Ministarstva zaštite okoliša i prirode
● Pismo preporuke odabranog LAG-a o preporuci ulaganja
● Preslika osobne iskaznice podnositelja
● Ugovor o kreditu ili Potvrda banke o računu s navedenim žiro-računom/IBAN, Model-Poziv na broj primatelja, izdano i ovjereno od strane banke

Kompletirana dokumentacija šalje se na adresu Agencije za plaćanje u poljoprivredni ribarstvu i ruralnom razvoju. Rok za slanje kompletirane prijave određen je natječajem.

Odluka o dodijeli sredstava i potpisivanje ugovora

Nakon provedene administrativne i terenske kontrole od strane Agencije i nakon ispravaka i dopuna dokumentacije, Agencija za plaćanje u poljoprivredni ribarstvu i ruralnom razvoju donosi odluku o dodijeli sredstava iz IPARD programa. Temeljem donesene odluke Agencija dostavlja korisniku Ugovor dodijeli sredstava iz IPARD programa kojim se definiraju sva prava i obveze korisnika i Agencije.

Izvođenje ulaganja

Nakon potpisanog ugovora korisnik sredstava IPARD potpore otpočinje s nabavkom mehanizacije i opreme sukladno prijavi investicije. Kod nabavke mehanizacije bitno je držati se projekta i IPARD ugovora.

Podnošenje zahtjeva za isplatu

Po završetku ulaganja korisnik podnosi Zahtjev za isplatu na propisanom obrascu I-OOI-1-101. Prije zahtjeva za isplatu korisnik je dao izraditi informativnu ploču propisanih dimenzija. Uz zahtjev za isplatu prilaže se sva propisana dokumentacija.

● Računi, bankovni izvodi, bankovne izjave o plaćenim računima
● Preslike ugovora o kreditu
● Kopije ugovora s dobavljačima i izjava dobavljača o plaćenim računima
● Dokazi o porijeklu roba ili usluga, deklaracije proizvoda i opreme, jamstva
● Knjižica vozila za traktor
● Potvrda o ispunjavanju EU standarda zaštite okoliša izdana od Ministarstva zaštite okoliša i prirode

U roku od 60 dana Agencija za plaćanja u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju isplaćuje korisniku potporu od kn. Sredstva su isplaćena na žiro račun korisnika. Sukladno ugovoru o kreditu sredstva se koriste za umanjenje glavnice kredita.

Ekonomski učinci ulaganja uz IPARD potporu

U slučaju nabavke mehanizacije radi se o troškovnoj investiciji koja sama po sebi ne donosi povećanje proizvodnje. Koristi od ove investicije ogledaju se u povećavanju efikasnosti u provođenju agrotehničkih mjera u biljnoj proizvodnji. U ekonomskom smislu se s jedne strane povećava vrijednost dugotrajne imovine gospodarstva dok se s druge strane pojavljuje trošak amortizacije navedene imovine. Iako je amortizacija u financijsko poreznom smislu obračunski trošak, ona je ujedno i praktični trošak radi trošenja nabavljene dugotrajne imovine i pada njene vrijednosti. Iako se radi o relativno manjem ulaganju, pozitivni učinci ulaganja uz IPARD potporu mogu se iskazati kroz:

● Raniji povrat uloženih sredstava za 1 godinu
● Povoljniji odnosi primitaka i izdataka u novčanom tijeku poslovanja OPG-a
● Manje kreditno zaduženje, kamate i anuiteti

Povoljne značajke ulaganja uz IPARD potporu, ogledaju se u činjenici da se radi o planiranim i pripremljenim projektima i ulaganjima. Rezultati ovakvog pristupa u pravilu su povoljniji za korisnike jer često puta rezultiraju optimalnim ulaganjima. Ulaganja uz IPARD potporu kataliziraju zadovoljavanje svih zakonskih propisa i standarda na poljoprivrednom gospodarstvu.

Ocijenite članak:

Ocakljeno grožđe
Recepti
U STAJI. Sad već planiramo koliko stoke ostavljamo tijekom zime i koliko hrane joj treba osigurati. Stoku treba štititi od vrućine i davati joj dosta hladne i čiste vode.
Pročitaj više...
Podsjetnik

Arhiva prošlih brojeva časopisa

Izdanje 15.05.2019. Izdanje 01.05.2019. Izdanje 15.04.2019. Izdanje 01.04.2019. Izdanje 15.03.2019. Izdanje 01.03.2019. Izdanje 15.02.2019. Izdanje 01.02.2019. Izdanje 15.01.2019. Izdanje 20.12.2018. Izdanje 01.12.2018. Izdanje 15.11.2018. Izdanje 01.11.2018. Izdanje 15.10.2018. Izdanje 01.10.2018. Izdanje 15.09.2018. Izdanje 01.09.2018. Izdanje 15.08.2018. Izdanje 20.07.2018. Izdanje 01.07.2018. Izdanje 15.06.2018. Izdanje 01.06.2018.
Copyright © 2011. - Gospodarski list d.d.
code: Finesa d.o.o. design:Metuzalem d.o.o.