Dodir prirode Home Webshop Časopis Pitanja i odgovori Vijesti Arhiva

Pravilnik o dopunskim djelatnostima na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (2)

Stranice u tiskanom izdanju: 4 - 5

Prvi dio članka možete pročitati OVDJE

Upis dopunske djelatnosti u Upisnik

Člankom 11. propisano je da se dopunska djelatnost mora upisati u Upisnik prije početka obavljanja, a Upisnik vodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Upis se obavlja u regionalnim uredima/podružnicama APPRRR s obzirom na prebivalište nositelja OPG-a. (npr. ako nositelj ima prijavljeno prebivalište u Zagrebačkoj županiji, upis dopunske djelatnosti obaviti će se u regionalnom uredu, odnosno podružnici za Zagrebačku županiju). Zahtjev se mora podnijeti najmanje 30 dana prije početka obavljanja djelatnosti, a mora biti podnesen na obrascu koji je sastavni dio Priloga I ovog Pravilnika.

Cilj ovog pravilnika je “ozakonjenje” obavljanja djelatnosti, te preciznije određivanje dopunskih djelatnosti kojima se obiteljska gospodarstva mogu baviti, što je ostvareno putem Dodatka I koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

Uz Zahtjev se obavezno mora priložiti sljedeće:

1. dokaz o osposobljenosti za obavljanje dopunske djelatnosti ako je ista propisana posebnim propisima koji reguliraju dopunsku djelatnost,

2. uvjerenje o osposobljenosti za obavljanje tradicijskog ili umjetničkog obrta (samo za OPG koja se bave tradicijskim ili umjetničkim obrtom),

3. ovisno o dopunskoj djelatnosti:

● rješenje o registraciji ili odobravanju objekta u poslovanju s hranom;

● rješenje o registraciji ili odobravanju objekta i/ili subjekata u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi;

● rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu;

● presliku ovjerene sanitarne knjižice i dokaz o položenom tečaju higijenskog minimuma (samo za one koji dolaze u kontakt s hranom).

Na temelju podnesenog Zahtjeva Agencija upisom u Upisnik nositelju dopunske djelatnosti izdaje izvod iz Upisnika koji je ujedno i potvrda o upisu u Upisnik. Upisnik sadrži sljedeće podatke: ime i prezime, adresa i matični identifikacijski broj poljoprivrednog gospodarstava, vrstu dopunske djelatnosti sukladno Dodatku I ovoga Pravilnika, te datum upisa/promjene/ispisa iz Upisnika. Promjena podataka i prestanak obavljanja djelatnosti propisana je odredbama sadržanim u članku 12. Pravilnika tako da svaku promjenu koja se odnosi na sadržaj Zahtjeva i prestanak obavljanja dopunskih djelatnosti nositelj dopunske djelatnosti mora prijaviti Agenciji u roku od 30 dana od nastanka promjene. Odredbama članka 13. ovog Pravilnika propisano je da je provjera ispunjenosti uvjeta i ispis iz Upisnika u nadležnosti Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Agencija provjerava ispunjavanje uvjeta iz ovoga Pravilnika, a ukoliko uvjeti nisu ispunjeni, Agencija ispisuje OPG iz Upisnika. U V. dijelu (Prijelazne i završne odredbe) skrećemo pozornost na odredbe sadržane u članku 14., a odnose se na osobe koje na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika već obavljaju dopunske djelatnosti na OPG u skladu s važećim propisima. Takve osobe podnose Zahtjev u skladu s ovim Pravilnikom u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika. Na taj je način zakonodavac propisao rok za prilagodbu odredbama ovog Pravilnika, a mišljenja smo da je navedeni rok odgovarajuć i dovoljno dug. Postupak upisa, promjene djelatnosti i ispisa pojednostavljen je i unificiran za sve koji ulaze u sustav obavljanja dopunskih djelatnosti, a relativno dug rok od godinu dana za prilagodbu, odnosno usklađivanje upisa za one koji se dopunskim djelatnostima već bave ohrabrujuće je i omogućuje postupnu prilagodbu. Iako se na prvi pogled čini da je inzistiranje zakonodavca na formalnim kvalifikacijama, kao i propisivanjem da se dopunskim djelatnostima može baviti samo ako su ispunjeni tehnički uvjeti sukladno važećim propisima (npr. Zakonu o obrtu, Zakonu o hrani i dr.) kao uvjetom za bavljenje dopunskim djelatnostima strogo, treba imati u vidu činjenicu da bi propuštanje normativnog propisivanja ovog limita moglo imati brojne štetne posljedice, koje se ne bi reflektirale samo na obavljanje dopunske djelatnosti. Ipak, za ocjenu uspješnosti ovog Pravilnika, kao i za njegove izmjene i dopune morati će proći određeno vrijeme primjene kako bi se mogli otkriti, te ispraviti njegovi eventualni nedostaci.

 

Ocijenite članak:

Recepti
U STAJI. Sad već planiramo koliko stoke ostavljamo tijekom zime i koliko hrane joj treba osigurati. Stoku treba štititi od vrućine i davati joj dosta hladne i čiste vode.
Pročitaj više...
Podsjetnik

Arhiva prošlih brojeva časopisa

Izdanje 15.05.2019. Izdanje 01.05.2019. Izdanje 15.04.2019. Izdanje 01.04.2019. Izdanje 15.03.2019. Izdanje 01.03.2019. Izdanje 15.02.2019. Izdanje 01.02.2019. Izdanje 15.01.2019. Izdanje 20.12.2018. Izdanje 01.12.2018. Izdanje 15.11.2018. Izdanje 01.11.2018. Izdanje 15.10.2018. Izdanje 01.10.2018. Izdanje 15.09.2018. Izdanje 01.09.2018. Izdanje 15.08.2018. Izdanje 20.07.2018. Izdanje 01.07.2018. Izdanje 15.06.2018. Izdanje 01.06.2018.
Copyright © 2011. - Gospodarski list d.d.
code: Finesa d.o.o. design:Metuzalem d.o.o.