Dodir prirode Home Webshop Časopis Pitanja i odgovori Vijesti Arhiva

Zdravstveno osiguranje poljoprivrednika starijih od 65 godina

Stranice u tiskanom izdanju: 4 - 5

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti za oslobađanje od plaćanja doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje osiguranika – poljoprivrednika (koji u Republici Hrvatskoj obavljaju poljoprivrednu djelatnost kao jedino ili glavno zanimanje ako su vlasnici, posjednici ili zakupci, te ako nisu obveznici poreza na dohodak ili poreza na dobit) starijih od 65 godina života. Napominjemo da se izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

Uvjeti za oslobađanje od plaćanja doprinosa

Odredbama članka 2. propisano je da se Osiguranik iz članka 1. ovoga Pravilnika oslobađa plaćanja doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: doprinos) pod sljedećim uvjetima: 1. da je korisnik prava iz sustava socijalne skrbi namijenjena za zadovoljavanje osnovnih životnih potreba prema propisima o socijalnoj skrbi, ili to pravo koristi kao član obitelji koja je korisnik prava iz sustava socijalne skrbi namijenjena za zadovoljavanje osnovnih životnih potreba, 2. da je rješenjem nadležnog centra za socijalnu skrb smješten u dom socijalne skrbi, ili kod drugog pružatelja usluga socijalne skrbi temeljem Zakona o socijalnoj skrbi, a troškovi skrbi izvan vlastite obitelji terete sredstava ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi, 3. da su u godini koja prethodi godini podnošenja zahtjeva za oslobađanje od plaćanja doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje osiguranik i članovi njegove obitelji ostvarili prihod, koji po članu obitelji mjesečno iznosi manje od trostrukog iznosa osnovice na temelju koje se utvrđuje visina prava iz sustava socijalne skrbi namijenjena za zadovoljavanje osnovnih životnih potreba.

Članovi obitelji

Odredbama članka 3. definirano je da u smislu ovoga Pravilnika obitelj čine bračni drugovi, djeca i drugi srodnici koji zajedno žive, privređuju i zajedno troše ostvarene prihode.

Prihodi u smislu ovog pravilnika

Članak 4. propisuje da se prihodima u smislu ovoga Pravilnika smatraju se sva financijska i materijalna sredstva koja osiguranik i članovi njegove obitelji ostvare po osnovi rada, samostalne djelatnosti (gospodarstvene, profesionalne ili poljoprivredne), mirovine, prihoda od imovine ili na neki drugi način. U prihode iz stavka 1. ovoga članka ne uračunavaju se sredstva ostvarena po osnovi prava iz sustava socijalne skrbi namijenjenih za zadovoljavanje osnovnih životnih potreba, pomoći za podmirenje troškova stanovanja, osobne invalidnine, novčane naknade za tjelesno oštećenje, jednokratne novčane pomoći, doplatka za pomoć i njegu, ortopedskog dodatka, doplatka za djecu, a iznos prihoda umanjuje se za iznos koji na temelju propisa o obiteljskim odnosima član obitelji plaća za uzdržavanje osobe koja nije član te obitelji.

Zahtjev za oslobađanje od plaćanja doprinosa

Odredbama članka 5. propisano je da Zahtjev za oslobađanje od plaćanja doprinosa podnosi osiguranik ili njegov skrbnik (za osobu lišenu poslovne sposobnosti). Ako osiguranik iz opravdanih razloga nije u mogućnosti osobno podnijeti zahtjev, u njegovo ime zahtjev može podnijeti njegov bračni drug, punoljetno dijete, odnosno drugi srodnik s kojim osiguranik živi u obitelji. Pravo na oslobađanje od plaćanja doprinosa ostvaruje se za razdoblje od godine dana računajući od dana podnošenja zahtjeva iz stavka 1. i 2. ovoga članka.

 

 


Nadležnost i donošenje odluke

Članak 6. propisuje da o oslobađanju od plaćanja doprinosa odlučuje rješenjem područna služba Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod) nadležna prema mjestu prebivališta, odnosno boravišta osiguranika. Nadalje, propisano je da je Zavod obvezan rješenje iz stavka 1. ovoga članka dostaviti Ministarstvu financija – Poreznoj upravi nadležnoj prema mjestu prebivališta, odnosno boravišta osiguranika bez odgode. Odredbom sadržanom u Članku 7. propisano je da je osigranik koji je rješenjem iz članka 6. ovoga Pravilnika oslobođen plaćanja doprinosa obvezan u roku od 8 dana obavijestiti Zavod o promjeni činjenica i okolnosti iz članka 2. ovoga Pravilnika od kojih ovisi daljnje oslobađanje od plaćanja doprinosa.

Posebnu pozornost treba posvetiti odredbama sadržanim u članku 8., kojima je propisano da je osiguranik koji je oslobođen od plaćanja doprinosa prema odredbama ovoga Pravilnika, dužan naknaditi nastalu štetu, ako je oslobođen od plaćanja doprinosa na temelju neistinitih ili netočnih podataka, za koje je znao ili morao znati, da su neistiniti ili netočni, te ako nije postupio sukladno odredbi članka 7. ovoga Pravilnika.

Ako Zavod utvrdi da je nastala šteta pozvat će osiguranika iz stavka 1. ovoga članka da u određenom roku naknadi štetu, uz dostavu dokaza o nastaloj šteti. Ako šteta ne bude naknađena u roku iz stavka 2. ovoga članka, Zavod će pokrenuti postupak radi naknade štete kod nadležnog suda. Članak 9. propisuje da osobe iz članka 2. ovoga Pravilnika koje na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika imaju važeće rješenje o oslobađanju od plaćanja doprinosa zadržavaju oslobađanje od plaćanja doprinosa do roka utvrđenog u rješenju. Člankom 1-0. propisano je da danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima za oslobađanje od plaćanja doprinosa za osnovno zdravstveno osiguranje poljoprivrednika starijih od 65 godina (»Narodne novine«, broj 122/2002). Člankom 11. propisano je da ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«. Novi pravilnik razlikuje se od pravilnika koji se stavlja van snage u dosegu odredbi članka 4., koja definira prihode. Navedena odredba mogla bi stvarati poteškoće u praktičnoj primjeni ovog Pravilnika, tako da nam u ovom trenutku nije moguće donijeti završni sud, sve dok praktična primjena pravilnika ne ukaže na postojanje eventualnih nedostataka.

Za razliku od rješenja iz starog pravilnika, koji detaljno propisuje što se smatra prihodima, zakonodavac se u ovom slučaju zadovoljio vrlo širokom i općenitom definicijom da se “prihodima u smislu ovoga Pravilnika … smatraju sva financijska i materijalna sredstva koja osiguranik i članovi njegove obitelji ostvare po osnovi rada, samostalne djelatnosti (gospodarstvene, profesionalne ili poljoprivredne), mirovine, prihoda od imovine ili na neki drugi način”.

Ocijenite članak:

Aromatični zečji bataci
Recepti
U STAJI. Sad već planiramo koliko stoke ostavljamo tijekom zime i koliko hrane joj treba osigurati. Stoku treba štititi od vrućine i davati joj dosta hladne i čiste vode.
Pročitaj više...
Podsjetnik

Arhiva prošlih brojeva časopisa

Izdanje 15.05.2019. Izdanje 01.05.2019. Izdanje 15.04.2019. Izdanje 01.04.2019. Izdanje 15.03.2019. Izdanje 01.03.2019. Izdanje 15.02.2019. Izdanje 01.02.2019. Izdanje 15.01.2019. Izdanje 20.12.2018. Izdanje 01.12.2018. Izdanje 15.11.2018. Izdanje 01.11.2018. Izdanje 15.10.2018. Izdanje 01.10.2018. Izdanje 15.09.2018. Izdanje 01.09.2018. Izdanje 15.08.2018. Izdanje 20.07.2018. Izdanje 01.07.2018. Izdanje 15.06.2018. Izdanje 01.06.2018.
Copyright © 2011. - Gospodarski list d.d.
code: Finesa d.o.o. design:Metuzalem d.o.o.