Dodir prirode Home Webshop Časopis Pitanja i odgovori Vijesti Arhiva

Obavljanje dopunske djelatnosti i sporednog zanimanja

Stranice u tiskanom izdanju: 8 - 9

Za razliku od dopunske djelatnosti i sporednog zanimanja koja se može registrirati za obavljanje svih zakonom dopuštenih gospodarskih djelatnosti, obavljanje dopunskih djelatnosti na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima moguće je samo za one dopunske djelatnosti i zanimanja tradicijskih obrta i vještina koju su navedena u Prilogu I i II novog Pravilnika o dopunskim djelatnostima na obiteljskim poljoprivrednim djelatnostima (Narodne novine, br. 76/14. i 82/14.). Za razliku od dosadašnjeg načina obavljanja dopunske radinosti i sporednog zanimanja sukladno izmjenama i dopunama Zakona o obrtu (Narodne novine, br. 68/07. i 79/07.) gdje je bilo omogućeno da se iste mogu obavljati samo za djelatnosti navedene u listama proizvoda i usluga, novim Zakonom o obrtu (Narodne novine, br. 143/13.) stavljen je izvan snage Pravilnik o obliku i načinu vođenja odobrenja za obavljanje domaće radinosti ili sporednog zanimanja s listama proizvoda i usluga (Narodne novine, br. 100/07., 132/08., 93/09., 7/11. i 82/11.), što je omogućilo obavljanje domaće radinosti i sporednog zanimanja za sve gospodarske djelatnosti bez ograničenja. Međutim, osoba koja obavlja djelatnost s popisa vezanih obrta, može obavljati domaću radinost i sporedno zanimanje ako udovoljava posebnom uvjetu stručne osposobljenosti, odgovarajućeg srednjeg strukovnog obrazovanja ili položenog majstorskog ispita. Stoga, prema odredbama Pravilnika o tradicijskim i umjetničkim obrtima (Narodne novine, br. 112/07.) razlikujemo:
a) tradicijske obrte za koje je potrebno posebno poznavanje zanatskih vještina i umijeća u obavljanju djelatnosti te koji se obavljaju pretežnim udjelom ručnog rada, a koji se tehnikama proizvodnje i rada, namjenom i oblikom, oslanjaju na obrasce tradicijske kulture, pa u navedenom smislu mogu simbolizirati lokalni, regionalni ili nacionalni identitet,
b) umjetničke obrte koji se odlikuju proizvodima i uslugama visoke estetske vrijednosti, dizajnom, likovnim i drugim rješenjima uz naglašenu kreativnost i individualnost majstora obrta - umjetnika.

Specifičnosti obavljanja domaće radinosti i sporednog zanimanja

Prilikom obavljanja djelatnosti dopunske djelatnosti ili sporednog zanimanja nije moguće zaposliti druge osobe, jer se mogu obavljati samo osobnim radom za razliku od obrta gdje je moguće bez ograničenja zapošljavati radnike.

Domaću radinost i/ili sporedno zanimanje ne može obavljati osoba koja je već registrirani obrtnik ili obavlja slobodno zanimanje ili samostalnu djelatnost poljoprivrede i šumarstva, od kojih djelatnosti plaća porez na dobit ili porez na dohodak temeljem poslovnih knjiga, a obveznik je plaćanja poreza na dodanu vrijednost.

Također je zadržano ograničenje opsega djelatnosti za obavljanje dopunske radinosti ili sporednog zanimanja na način da ukupno ostvaren bruto primitak ne smije biti veći od iznosa deset bruto prosječnih mjesečnih plaća u tekućoj kalendarskoj godini u kojoj se obavlja navedena djelatnost.

Obveza osiguranja i uplate doprinosa

Propisima iz djelokruga obveznih osiguranja, propisana je obveza osiguranja svakoj fizičkoj osobi koja je upisana u registar obveznika poreza na dohodak po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti, a koja ujedno nije osigurana po osnovi rada (nije u radnom odnosu). To konkretno znači da će svaka fizička osoba koja započne s obavljanjem dopunske djelatnosti ili sporednog zanimanja, ako nije osigurana po osnovi radnog odnosa, biti obveznik uplate obveznih doprinosa (doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje). Naime, predmetni status u osiguranju utvrđuju mjerodavni zavodi (HZMO i HZZO) i to na temelju podataka o izdanom odobrenju za obavljanje domaće radinosti ili sporednog zanimanja ili na temelju posebne potvrde Porezne uprave o tome da je osoba upisana u registar obveznika poreza na dohodak po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti koje Porezna uprava, po službenoj dužnosti, dostavlja Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, odnosno Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje. Također napominjemo, da za razliku fizičkih osoba - obrtnika koje su sukladno Zakonu o obrtu, obvezni članovi Hrvatske obrtničke komore, osobe koje obavljaju dopunske djelatnosti i sporedno zanimanja nisu njeni obvezni članovi, te stoga nisu dužni niti uplaćivati mjesečni paušalni iznos od 44,00 kn na ime obveznog doprinosa Hrvatskoj obrtničkoj komori.

Prosječnom plaćom smatra se iznos mjesečne plaće koja je isplaćena po jednom zaposlenom kod pravnih osoba u Republici Hrvatskoj za razdoblje siječanj - kolovoz u godini koja prethodi godini u kojoj se obavljaju navedene djelatnosti, a što koju objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske. Naime, radi se o bruto iznosu za razdoblje siječanj - kolovoz 2013. godine od 7.941,00 kuna, a što predstavlja godišnji iznos od 79.410,00 kuna (NN 138/13). Stoga, ako fizička osoba ostvari primitak koji prelazi zakonom propisano ograničenje, dužna je počevši od 1. siječnja slijedeće kalendarske godine prestati obavljati djelatnost dopunske radinosti ili sporednog zanimanja, te do 15. siječnja iste godine podnijeti nadležnom tijelu pismeni zahtjev za prestanak obavljanja navedenih djelatnosti.

Posebna pogodnost za umirovljenike

Posebna pogodnost propisana je za umirovljenike koji mogu prijaviti obavljanje dopunske djelatnosti i/ili sporednog zanimanja a da pri tome istovremeno ne uspostavljaju svojstvo osiguranika na obvezne doprinose. Naime, oni u navedenom slučaju ne gube pravo na isplatu stečene mirovine niti imaju obvezu uplate obveznih doprinosa (doprinosi za mirovinsko i zdravstveno osiguranje), a što do sada nije bilo slučaj, osim ako se radilo o korisniku invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad, time da mu je i tada uskraćivana isplata jednog dijela mirovine. Međutim, što se tiče navedene pogodnosti, ona se sukladno odredbi člk. 175. Zakona o mirovinskom osiguranju (NN 175/13) ne odnosi na korisnike invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad, ostvarene po ranijim propisima, odnosno korisnike invalidske mirovine zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti.

Propisi za nezaposlene osobe

Fizičkim osobama koje obavljaju dopunsku djelatnost ili sporedno zanimanje, a imaju status nezaposlene osobe pri nadležnoj ispostavi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, odnosno nisu osigurane na obvezna osiguranja niti po jednoj od obveznih osnova osiguranja Zakonom o mirovinskom osiguranju (Narodne novine, br. 175/13), a koje Porezna uprava upiše u registar obveznika poreza na dohodak priznaje se svojstvo osiguranika pri Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (osobe koje ostvaruju prihod i upisane su u registar obveznika poreza na dohodak od samostalne djelatnosti, a nisu osigurane po drugoj osnovi). Naime, navedene osobe su glede obveze plaćanja doprinosa za obvezna osiguranja izjednačene s obrtnicima, te su dužne plaćati obvezne doprinose ovisno o tome utvrđuju li dohodak s osnova obavljanja domaće radinosti li sporednog zanimanja na temelju poslovnih knjiga ili porez na dohodak po toj osnovi plaćaju prema paušalnom dohotku.

Obavljanje dopunske djelatnosti i sporednog zanimanja od strane osoba koje su osigurane na obvezne doprinose

Fizičkim osobama koje obavljaju dopunsku djelatnost ili sporedno zanimanje, a obvezno su osigurane na obvezne doprinose po nekoj od obveznih osnova osiguranja (npr. radni odnos itd.) Porezna uprava će im obavljanje dopunske djelatnosti ili sporednog zanimanja tretirati kao obavljanje druge djelatnosti, te će doprinos za obvezna osiguranja plaćati na temelju godišnje porezne prijave sukladno odredbama Zakona o doprinosima (Narodne novine, br. 84/08, 152/08, 94/09,18/11, 22/12, 144/12 i 148/13), Pravilnika o doprinosima (Narodne novine br. 2/09, 9/09, 97/09, 25/11, 61/12 i 86/13) i Naredbe o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2014. godinu (Narodne novine br. 157/13).

Prijava i odjava obavljanja dopunske djelatnosti i sporednog zanimanja

Prijava obavljanja dopunske djelatnosti i/ili sporednog zanimanja obavlja se po sličnom postupku kao i registracija obrta. Fizička osoba koja želi obavljati tu djelatnost dužna je to prijaviti nadležnom uredu za gospodarstvo pri uredu državne uprave u županiji, odnosno uredu za gospodarstvo Grada Zagreba, koji po zahtjevu izdaje odobrenje i dostavlja ga nadležnoj ispostavi Porezne uprave Republike Hrvatske. Prestanak obavljanja sporednog zanimanja ili dopunske djelatnosti također se prijavljuje navedenom uredu koji o prestanku donosi rješenje. Međutim, rješenjem o utvrđivanju cijene odobrenja za obavljanje domaće radinosti i sporednog zanimanja (Narodne novine, br. 100/07.) utvrđena je obveza podnositelja predmetnog zahtjeva da za izdano odobrenje uplati iznos od 100,00 kuna, time da ukupan trošak registracije iznosi 170,00 kuna. Formular prijave za upis u evidenciju i izdavanje odobrenja za obavljanje dopunske djelatnosti i/ili sporednog zanimanja dostupan je putem slijedećeg linka: http://portor.hr/dokumenti/prijava_odjava_evidencije_azuriran.pdf

Ocijenite članak:

Alan Vajda, mag. iur
Rođen je 1967. godine u Zagrebu, gdje je završio osnovnu i srednju školu, te Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Bio je i jest član raznih nacionalnih odbora, radnih skupina, s bogatim radnim iskustvom. Autor je nekoliko stručnih radova i članaka, te suradnik u Gospodarskom listu.
Miješana salata
Recepti
U STAJI. Sad već planiramo koliko stoke ostavljamo tijekom zime i koliko hrane joj treba osigurati. Stoku treba štititi od vrućine i davati joj dosta hladne i čiste vode.
Pročitaj više...
Podsjetnik

Arhiva prošlih brojeva časopisa

Izdanje 01.07.2019. Izdanje 15.06.2019. Izdanje 01.06.2019. Izdanje 15.05.2019. Izdanje 01.05.2019. Izdanje 15.04.2019. Izdanje 01.04.2019. Izdanje 15.03.2019. Izdanje 01.03.2019. Izdanje 15.02.2019. Izdanje 01.02.2019. Izdanje 15.01.2019. Izdanje 20.12.2018. Izdanje 01.12.2018. Izdanje 15.11.2018. Izdanje 01.11.2018. Izdanje 15.10.2018. Izdanje 01.10.2018. Izdanje 15.09.2018. Izdanje 01.09.2018. Izdanje 15.08.2018. Izdanje 20.07.2018.
Copyright © 2011. - Gospodarski list d.d.
code: Finesa d.o.o. design:Metuzalem d.o.o.