Dodir prirode Home Webshop Časopis Pitanja i odgovori Vijesti Arhiva

Novi propisi za korištenje plavog dizela

Stranice u tiskanom izdanju: 4 - 5

U dijelu Opće odredbe, koji obuhvaća članak 1. opisan je normativni doseg ovog Pravilnika, odnosno materiju koju ovaj Pravilnik normira. Odredbama Članka 1. propisano je da se ovim Pravilnikom propisuje sadržaj, oblik i način korištenja kartice »Gorivo za poljoprivredu i ribarstvo« (u daljnjem tekstu: kartica goriva), način korištenja i kontrola potrošnje plinskog ulja za namjene u poljoprivredi, ribolovu, ribogojstvu i akvakulturi te označavanje i bojanje tog plinskog ulja.

Pravo na godišnju potrošnju plavog dizela

Nadalje, stavkom 2. istog članka propisano je da se ovim Pravilnikom također propisuju i pokazatelji prava na godišnju potrošnju plinskog ulja obojanog plavom bojom na koje ostvaruju pravo korisnici programa izravne potpore u poljoprivredi radi obavljanja poljoprivredne djelatnosti, definirani prema posebnim propisima, te korisnici prava na potrošnju plinskog ulja za namjene u ribolovu, ribogojstvu i akvakulturi iz članka 92. stavka 2. Zakona o trošarinama. Stavkom 3. istog članka propisano je isključenje, odnosno, odredbe ovoga Pravilnika ne odnose se na uporabu energenata za namjenu plovidbe propisanu člankom 101. stavkom 1. točkom 2. Zakona o trošarinama.

Napominjemo da su prilozi 1 do 3 sastavni dio ovog Pravilnika, te da bez uvida u iste nije moguće steći potpuni uvid u ovaj Pravilnik.

Dio drugi, pod nazivom Označavanje sadrži članak 2. ovog Pravilnika kojim je propisano da plinsko ulje koje se koristi za namjene u poljoprivredi, ribolovu, ribogojstvu i akvakulturi iz članka 92. stavaka 1. i 2. Zakona mora biti obojano plavom bojom C.I. Solvent Blue 35 te mora biti označeno propisanim indikatorom. Plinsko ulje obojano plavom bojom mora sadržavati indikator C.I. Solvent Yellow 124 (N-etil-N-2–(1-izobutoksietoksi) etil-4- (fenilazo) anilin) u količini ne manjoj od 6 mg/l, a ne većoj od 9 mg/l. Količina i prisutnost indikatora iz stavka 1. ovoga članka određuje se prema harmoniziranoj referentnoj metodi Europske unije za dokazivanje Euromarkera (Solvent Yellow 124) u plinskom ulju. Označavanje plinskog ulja može se obavljati samo u trošarinskom skladištu ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta kojemu je u odobrenju za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i za trošarinsko skladište odobreno i označavanje plinskog ulja za namjene iz članka 92. stavaka 1. i 2. Zakona, te koji u svom trošarinskom skladištu ima postrojenja prikladna za doziranje, miješanje ili slična postrojenja, uz čiju pomoć se može osigurati propisano označavanje. Doziranje sredstva za označavanje propisanih u ovom članku utvrđuje se instrumentom za ispitivanje količine indikatora za označavanje, koji mora biti tehnički pregledan i ovjeren od strane tijela nadležnog za mjeriteljstvo, te odobren i po potrebi plombiran od strane carinskog ureda nadležnog prema lokaciji trošarinskog skladišta, osim ako nije provedivo ispitivanje označenog plinskog ulja u akreditiranom laboratoriju prema harmoniziranoj referentnoj metodi Europske unije za dokazivanje Euromarkera. Skladištenje plinskog ulja obojanog plavom bojom iz stavka 1. ovoga članka mora se obaviti na način kojim se osigurava da drugi proizvodi ne utječu na neutraliziranje sredstava za označavanje. Prije otpreme iz trošarinskog skladišta plinsko ulje iz stavka 1. ovoga članka mora biti označeno kako je propisano tim stavkom. Plinsko ulje iz stavka 1. ovoga članka koje se uvozi mora biti označeno kako je propisano tim stavkom. Prilikom uvoza za označeno plinsko ulje se mora priložiti potvrda inozemnog dobavljača o vrsti i količini tvari za označavanje ovjerena od nadležnog tijela kojom se dokazuje da je plinsko ulje propisno označeno.

Kartica goriva

U dijelu pod oznakom Kartica goriva, Člankom 3. propisano je da karticu goriva korisnicima prava na potrošnju plinskog ulja obojanog plavom bojom u poljoprivredi izdaje Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, a korisnicima prava u ribarstvu nadležno tijelo koje je izdalo povlasticu za ribolov ili povlasticu za uzgoj ribe i drugih morskih organizama, odnosno povlasticu za akvakulturu.

Kartica goriva smatra se javnom i zaštićenom ispravom i obrascem kao kartica za kontrolu potrošnje goriva posebnih namjena ciji se sadržaj, oblik, način zaštite i obvezna primjena posebno uređuje.

Izgled kartice goriva propisan je odredbama članka 5., tako je na prednjoj strani kartice goriva iz članka
1. ovoga Pravilnika, od vrha prema dnu tiskan sljedeći sadržaj: 1. Republika Hrvatska i grb Republike Hrvatske,
2. logotip i naziv ministarstva nadležnog za poljoprivredu i ribarstvo,
3. gorivo za poljoprivredu i ribarstvo,
4. OIB korisnika prava,
5. MIBPG/CFR broj,
6. broj kartice goriva korisnika prava na potrošnju plinskog ulja obojanog plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu, ribogojstvu i akvakulturi,
7. kratki naziv korisnika prava i oznaka ispostave Agencije za plaćanja, odnosno nadležnog tijela koje je izdalo povlasticu za ribolov ili povlasticu za uzgoj, odnosno povlasticu za akvakulturu.
Na poleđini kartice nalazi se magnetna traka i tekst sljedećeg sadržaja: »Kartica je vlasništvo Ministarstva poljoprivrede. Molimo nalaznika kartice da ju uruči uredu Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju ili najbližoj poslovnici FINE«. U dijelu Kartica goriva za namjene u poljoprivredi odredbama sadržanim u članku 6. propisano je da za namjene u poljoprivredi, pravo na potrošnju plinskog ulja obojanog plavom bojom ostvaruju korisnici koji su u prethodnoj ili tekućoj godini, pravovremeno podnijeli zahtjev za izravnu potporu sukladno Zakonu o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju. Korisnici mogu ostvariti pravo na potrošnju plinskog ulja obojanog plavom bojom temeljem prijavljenih površina i/ili grla stoke u zahtjevu za izravnu potporu ili temeljem odabira paušalnog izračuna prava,i to u količinama utvrđenima u Prilogu 1 ovoga Pravilnika koji je njegov sastavni dio: Obračun odobrenih količina plinskog ulja obojanog plavom bojom za svaku godinu obavlja se na temelju načina obračuna prava iz stavka 2. ovoga članka koje je poljoprivredno gospodarstvo koristilo u prethodnoj godini. U slučaju da poljoprivredno gospodarstvo želi promijeniti način obračuna prava na potrošnju plinplinskog ulja obojanog plavom bojom, može urazdoblju od 1. siječnja do 28. veljače tekuće godine podnijeti zahtjev Agenciji za plaćanja. U slučaju promjene načina obračuna prava korisniku će se količine utrošene od 1. siječnja do trenutka promjene oduzeti od novo odobrenih količina. Korisnik koji se odlučio za obračun količina plinskog ulja obojanog plavom bojom temeljem prijavljenih površina i/ili grla stoke u zahtjevu za izravnu potporu može ostvariti dodatno pravo na potrošnju ukoliko je u tekućoj godini podnio zahtjev za izravnu potporu po površini, za mliječne krave, krave dojilje, rasplodne krmače, koze i ovce. Dodatno pravo ostvaruje se samo za pozitivnu razliku u broju hektara poljoprivrednih površina, u broju mliječnih krava, krava dojilja, rasplodnih krmača, koza i ovaca za koje je podnio zahtjev za izravnu potporu u tekućoj godini, u odnosu na stanje u zahtjevu iz prethodne godine, ili ako u tekućoj godini prvi put podnosi zahtjev za izravnu potporu po poljoprivrednoj površini ili za stoku. Količine plinskog ulja obojanog plavom bojom temeljem utvrđenih dodatnih prava iz stavka 6. ovoga članka po poljoprivrednom gospodarstvu obračunat će Agencija za plaćanja, i to do 30. studenoga tekuće godine. Dio Kartica goriva za namjene u ribolovu, ribogojstvu i akvakulturi sadrži članak 7. Odredbama članka 7. propisano je da podatke o odobrenoj količini plinskog ulja obojanog plavom bojom za namjene u ribolovu, ribogojstvu i akvakulturi obračunava ministarstvo nadležno za ribarstvo koje je izdalo povlasticu za ribolov ili povlasticu za uzgoj, odnosno povlasticu za akvakulturu jednom godišnje od 1. siječnja do 28. veljače za tekuću godinu, na temelju podataka iz Očevidnika o gospodarskom ribolovu na moru, Izvješća o ulovu, Popisa o akvakulturi, Registra ribarske flote, Registra povlastica za uzgoj/akvakulturu i Očevidnika za uzgoj ribe i drugih morskih organizama, i to prema kriterijima iz Priloga 2 ovoga Pravilnika koji je njegov sastavni dio. Iznimno od stavka 1. ovoga članka, podaci o odobrenoj količini plinskog ulja obojanog plavom bojom mogu se povećati za maksimalno 15% za potrebe potrošnje motora pomoćnog plovila upisanog u povlasticu za gospodarski ribolov. Iznimno od stavaka 1. i 2. ovoga članka, podaci o odobrenoj količini plinskog ulja obojanog plavom bojom mogu se promijeniti (povećati) za postotak proporcionalan potrebnom povećanju potrošnje, za što je potrebno podnijeti zahtjev ministarstvu nadležnom za ribarstvo koje je izdalo karticu goriva i dokazati odgovarajućom dokumentacijom (zamjena pogonskog stroja, zamjena plovila, nabava novog plovila ili stroja za akvakulturu, povećanje uzgojne površine/volumena, očevidnici i slično). Zahtjev za promjenom podataka o odobrenoj količini plinskog ulja obojanog plavom bojom može se podnijeti u razdoblju od 1. travnja do 1. lipnja te od 1. rujna do 1. studenoga tekuće godine. Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ministarstvo nadležno za ribarstvo koje je izdalo povlasticu za ribolov ili povlasticu za uzgoj, odnosno povlasticu za akvakulturu, može obračunavati podatke o odobrenoj količini plinskog ulja obojanog plavom bojom za ribarstvo i izvan roka određenog u stavku 1. ovoga članka, te izdati karticu goriva za novog korisnika, što se mora dokazati odgovarajućom dokumentacijom (podaci o raspolaganju i tehničkim osobinama stroja ili plovila koji se koristi u ribolovu ili akvakulturi). Nadležno tijelo dužno je o novom korisniku prava na potrošnju plinskog ulja obojanog plavom bojom i o dozvoljenoj promjeni odobrene količine plinskog ulja obojanog plavom bojom, odmah izvijestiti Financijsku agenciju.

Više u sljedećem broju....

Ocijenite članak:

Recepti
U STAJI. Sad već planiramo koliko stoke ostavljamo tijekom zime i koliko hrane joj treba osigurati. Stoku treba štititi od vrućine i davati joj dosta hladne i čiste vode.
Pročitaj više...
Podsjetnik

Arhiva prošlih brojeva časopisa

Izdanje 15.05.2019. Izdanje 01.05.2019. Izdanje 15.04.2019. Izdanje 01.04.2019. Izdanje 15.03.2019. Izdanje 01.03.2019. Izdanje 15.02.2019. Izdanje 01.02.2019. Izdanje 15.01.2019. Izdanje 20.12.2018. Izdanje 01.12.2018. Izdanje 15.11.2018. Izdanje 01.11.2018. Izdanje 15.10.2018. Izdanje 01.10.2018. Izdanje 15.09.2018. Izdanje 01.09.2018. Izdanje 15.08.2018. Izdanje 20.07.2018. Izdanje 01.07.2018. Izdanje 15.06.2018. Izdanje 01.06.2018.
Copyright © 2011. - Gospodarski list d.d.
code: Finesa d.o.o. design:Metuzalem d.o.o.