Dodir prirode Home Webshop Časopis Pitanja i odgovori Vijesti Arhiva

332 milijuna kuna za navodnjavanje poljoprivrednih površina

Stranice u tiskanom izdanju: 10 - 11
Krajem siječnja objavljen je natječaj za dodjelu sredstava bespovratnih potpora u sklopu podmjere 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“, tip operacije 4.3.1. „Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. godine. Ovim putem ističemo da se zahtjevi za dodjelu bespovratnih potpora s potrebnom dokumentacijom po navedenom natječaju mogu podnositi od 28. veljače 2019. godine od 12:00 sati do 29. travnja 2019. godine do 12:00 sati.

I. Predmet natječaja

Predmet natječaja obuhvaća dodjelu sredstava bespovratne potpore prema uvjetima propisanim Pravilnikom o provedbi mjere M04 “Ulaganja u fizičku imovinu“, Podmjere 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“, tip operacije 4.3.1. „Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. koji je objavljen u Narodnim novinama br. 62/16, 101/17 i 111/18.), s tim da je isti dostupan na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede, Uprave za ruralni razvoj (www.ruralnirazvoj.hr) i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (www.apprrr.hr).

Navedenim natječajem namjerava se povećati poljoprivredne površine koje se mogu navodnjavati, prvenstveno radi smanjenja negativnog učinka suša, osiguranja stabilnosti poljoprivredne proizvodnje i povećanja konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje.

II. Nadležna tijela za provedbu natječaja

Upravljačko tijelo Programa je Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske, dok operativnu provedbu Programa obavlja Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Međutim, što se tiče same tehničke potpore u pripremi i provedbi projekata javnog navodnjavanja istu provode Hrvatske vode, što uključuje i komisiono vođenje projekta sukladno ugovoru između korisnika i Hrvatskih voda.

III. Prihvatljivi korisnici potpore

Prihvatljivi korisnici navedene potpore su jedinice područne (regionalne) samouprave, s tim da korisnik mora biti upisan u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu najkasnije do dana izdavanja Odluke o prihvatljivosti, odnosno mora imati podmirene, odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske. Broj podnesenih zahtjeva za potporu i odobrenih projekata za tip operacije 4.3.1 po korisniku u programskom razdoblju 2014. - 2020. nije ograničen.


U rujnu 2017.g. pušten je u pogon sustav navodnjavanja Kapinci – Vaška zahvaljujući kojemu poljoprivrednici iz Virovitičko-podravske županije iz rijeke Drave mogu navodnjavati 1260 hektara površine

IV. Prihvatljivi troškovi

Prihvatljivi materijalni troškovi za sufinanciranje su: 1) ulaganje u gradnju cjelovitog sustava navodnjavanja u skladu s tehničkim rješenjima i građevinskom dozvolom (akumulacije, kanali, površinska i/ili podzemna drenaža kao elementi funkcionalne cjeline projekta, crpne stanice, cjevovodi, distribucijska mreža, nadzorno upravljački sustav i slično) i 2) radovi na priključenju sustava na električnu mrežu (kablovi, transformatorske stanice, solarna elektrana i slično). Međutim, što se tiče prihvatljivih nematerijalnih troškova za sufinanciranje, oni obuhvaćaju: 1) nabavu ili razvoj računalnog softvera, 2) nabavu patenata, licenci i 3) ostale nematerijalne investicije vezane uz materijalne investicije. Prihvatljivi opći troškovi za sufinanciranje su: 1) izrada projektne dokumentacije, 2) izrada studijske dokumentacije, 3) rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, 4) stručni nadzor nad građenjem, 5) kontrola kvalitete ugrađenih materijala tijekom gradnje, 6) provođenje istražnih arheoloških istraživanja prije i/ili tijekom gradnje ako je primjenjivo prema dokumentima koje izdaju nadležna tijela, 7) provedba mjera zaštite okoliša i prirode prije i/ili tijekom gradnje ako je primjenjivo prema dokumentima koje izdaju nadležna tijela i 8) administrativni troškovi. Opći troškovi prihvatljivi su u iznosu do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova (bez općih troškova) tima da isti mogu nastati i prije podnošenja zahtjeva za potporu, ali ne prije 1. siječnja 2014. godine.

V. Neprihvatljivi troškovi

Neprihvatljivi troškovi za sufinanciranje su:
1. porez na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) u slučaju da je korisnik porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a te ima pravo na odbitak PDV-a
2. drugi porezi, naknade, doprinosi
3. kamate
4. rabljena poljoprivredna mehanizacija i oprema, rabljena gospodarska vozila, rabljeni radni strojevi
5. svi troškovi održavanja, jednostavne gradnje/zamjene i amortizacije
6. troškovi vezani uz ugovor o leasingu kao što su marža davatelja leasinga, troškovi refinanciranja kamata, režijski troškovi i troškovi osiguranja
7. troškovi vlastitog rada
8. plaćanje u gotovini
9. troškovi nastali prije podnošenja zahtjeva za potporu, osim općih troškova, ali ne prije 1. siječnja 2014. godine.
S obzirom na navedeno, preračun tečaja eura u kune obavlja se prema zadnjem tečaju koji je Europska središnja banka odredila prije 1. siječnja godine u kojoj se donosi Odluka o prihvatljivosti, u skladu s člankom 34. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 907/2014 od 11. ožujka 2014., time da je isti dostupan putem sljedećeg linka: https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/eurofxref-graph-hrk.en.html.

VI. Način i uvjeti

podnošenja zahtjeva za potporu i isplatu Potencijalni podnositelj dostavlja zahtjev za potporu zajedno s propisanom dokumentacijom u izvorniku neposredno ili preporučenom pošiljkom s povratnicom i na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Središnji ured, Ulica grada Vukovara 269 d, 10000 Zagreb. Naime, na omotnici treba minimalno biti naznačeno:
- vrijeme podnošenja
- naziv i adresa korisnika
- naznaka „NE OTVARATI – PRIJAVA NA NATJEČAJ“
„Natječaj za provedbu Podmjere 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“, tip operacije 4.3.1. „Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.“

Iznos i udio bespovratne potpore

Ukupan iznos raspoloživih sredstava bespovratne potpore po ovom natječaju iznose 332.000.000,00 kuna, s tim da se ista osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske od čega Europska unija sudjeluje s 85 % udjela, a Republika Hrvatska s 15 % udjela. Međutim, što se tiče pojedinačnog iznosa potpore najniža vrijednost potpore u kunskoj protuvrijednosti iznosi 150.000,00 eura EUR, dok je najviša vrijednost potpore 15.000.000,00 eura uz napomenu da intenzitet potpore iznosi najviše 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

VII. Postupak provedbe Natječaja i dodjele potpora

Postupak dodjele potpore temeljem objavljenog natječaja provodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju na način da isti započinje zaprimanjem zahtjeva za potporu, a završava izdavanjem Odluke o isplati odnosno Odluke o odbijanju zahtjeva za isplatu. Navedena potpora se korisniku isplaćuje na temelju zahtjeva za isplatu/zahtjeva za isplatu predujma koji korisnik podnosi u Agenciju za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i to preporučenom pošiljkom ili neposredno u centralni ured Agencije, s tim da korisnik može podnijeti zahtjev za isplatu jednokratno ili u najviše šest rata. Također napominjemo da korisnik prilikom podnošenja svakog zahtjeva za isplatu mora imati podmirene/regulirane financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske, odnosno da iznos u zahtjevu za isplatu zadnje rate mora biti najmanje 10 % odobrenih sredstava potpore, a maksimalni iznos prve rate iznosi do 50 % odobrenih sredstava javne potpore. Korisnik može putem zahtjeva za isplatu predujma tražiti predujam za ulaganje, s tim da isti korisnik može podnijeti u roku 9 mjeseci od izdavanja Obavijesti o provedenom postupku nabave. Predujam može iznositi najviše 50 % odobrenih sredstava potpore uz napomenu da plaćanje predujma ne isključuje plaćanje u ratama, a maksimalan broj isplata u ratama kod plaćanja predujma iznosi pet rata.

VIII. Provedba kontrole na terenu

Kontrolu na terenu provode djelatnici Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, koji provode kontrolu obavljenih usluga i radova, odnosno kod konačne isplate potpore kontroliraju i upotrebu ulaganja prema odobrenoj namjeni. Kontrolori provode redovne kontrole prije isplate i tijekom petogodišnjeg razdoblja nakon konačne isplate potpore (ex post kontrola). Osim djelatnika Agencije za plaćanja, kontrolu ulaganja mogu obavljati i djelatnici Službe za unutarnju reviziju Agencije za plaćanja, djelatnici Upravljačkog tijela, ARPA-e, revizori Europske komisije, Europski revizorski sud, predstavnici OLAFa te druge institucije koje za to imaju ovlasti po posebnim propisima.

Ocijenite članak:

Alan Vajda, mag. iur
Rođen je 1967. godine u Zagrebu, gdje je završio osnovnu i srednju školu, te Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Bio je i jest član raznih nacionalnih odbora, radnih skupina, s bogatim radnim iskustvom. Autor je nekoliko stručnih radova i članaka, te suradnik u Gospodarskom listu.
Recepti
U STAJI. Sad već planiramo koliko stoke ostavljamo tijekom zime i koliko hrane joj treba osigurati. Stoku treba štititi od vrućine i davati joj dosta hladne i čiste vode.
Pročitaj više...
Podsjetnik

Arhiva prošlih brojeva časopisa

Izdanje 01.07.2019. Izdanje 15.06.2019. Izdanje 01.06.2019. Izdanje 15.05.2019. Izdanje 01.05.2019. Izdanje 15.04.2019. Izdanje 01.04.2019. Izdanje 15.03.2019. Izdanje 01.03.2019. Izdanje 15.02.2019. Izdanje 01.02.2019. Izdanje 15.01.2019. Izdanje 20.12.2018. Izdanje 01.12.2018. Izdanje 15.11.2018. Izdanje 01.11.2018. Izdanje 15.10.2018. Izdanje 01.10.2018. Izdanje 15.09.2018. Izdanje 01.09.2018. Izdanje 15.08.2018. Izdanje 20.07.2018.
Copyright © 2011. - Gospodarski list d.d.
code: Finesa d.o.o. design:Metuzalem d.o.o.